.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
Tzw. pakiet e-commerce to szereg kluczowych zmian z punktu widzenia prowadzenia handlu elektronicznego. Jedną z fundamentalnych zmian jest zastąpienie dotychczasowego systemu MOSS, umożliwiającego rozliczanie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TNE), systemem OSS, tj. One Stop Shop, o znacznie szerszych możliwościach. Dodatkowo wprowadzone zostało podobne rozwiązanie dla importu – IOSS, czyli Import One Stop Shop. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają wprowadzone początkiem lipca 2021 r. procedury.

VAT OSS (One Stop Shop)
VAT IOSS (Import One Stop Shop)

 

VAT OSS (One Stop Shop)

OSS to tzw. punkt kompleksowej obsługi, który zastąpił MOSS (Mini One Stop Shop), pozwalający na rozliczanie usług TNE. Jego wprowadzenie stanowi część tzw. pakietu e-commerce, o którym możesz przeczytać więcej w artykule Zmiany podatkowe istotne dla e-commerce. OSS to w gruncie rzeczy nowe uproszczone procedury rozliczania VAT w przypadku sprzedaży za granicą. W nowej odsłonie procedury te dotyczą nie tylko świadczenia usług TNE, ale i wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Dotychczas podatnicy mieli, co do zasady, obowiązek rejestracji do VAT w wielu krajach Unii Europejskiej, o ile prowadzili w nich sprzedaż. Wyjątek stanowiły usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, które mogły być rozliczane w ramach małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS). Zasady działania tego systemu opisaliśmy w artykule VAT MOSS w Polsce. Dziś większość omawianych tam regulacji jest już historią, jednak z artykułu możesz dowiedzieć się więcej m.in. na temat usług TNE. Warto zapoznać się z nim, by zobaczyć w jakim stopniu zmienił się zakres uproszczeń dla podatników.

Ponadto podatnicy nie musieli rejestrować się do VAT, o ile nie przekraczali progu sprzedaży określonego dla danego kraju. Progi te zostały jednak zastąpione jednolitym progiem na poziomie 10 000 euro dla całej UE. Po jego przekroczeniu konieczna jest rejestracja do VAT w danym państwie lub skorzystanie z OSS.

OSS umożliwia podatnikom rejestrację tylko w jednym państwie członkowskim UE. Współpraca z administracją podatkową kraju siedziby jest oczywiście znacznie prostsza niż w przypadku konieczności współpracowania z administracją każdego kraju, do którego prowadzi się sprzedaż na rzecz konsumentów. Stanowi to oczywiście znaczne udogodnienie z perspektywy ilości formalności koniecznych do prowadzenia międzynarodowego biznesu.

 

VAT OSS – procedura unijna

Procedura unijna dotyczy przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terytorium UE. Dzięki procedurze unijnej możliwe jest rozliczanie VAT należnego państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Możesz złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli państwem identyfikacji jest Polska, zgłoszenie musisz złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Naczelnik może dokonać identyfikacji na potrzeby procedury unijnej i potwierdzić zgłoszenie bądź też wydać postanowienie o odmowie jego przyjęcia, jeśli nie spełniasz warunków do korzystania z procedury. Na postanowienie o odmowie przysługuje Ci zażalenie. O wydaniu postanowienia zostaniesz powiadomiona/-y za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pamiętaj o obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego (poprzez środki komunikacji elektronicznej) o zmianie danych objętych zgłoszeniem, zmianie działalności objętej procedurą unijną, w wyniku której przestajesz spełniać warunki do stosowania tej procedury oraz zaprzestaniu dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług nią objętych. Zrób to nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia.

W przewidzianych w przepisach przypadkach, np. gdy przestaniesz spełniać warunki objęcia procedurą, naczelnik wyda postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji na potrzeby procedury unijnej, o czym otrzymasz powiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na takie postanowienie służy zażalenie.

 

Procedura unijna – deklaracje i ewidencja

Jeśli jesteś podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby procedury unijnej, masz obowiązek składać do właściwego urzędu skarbowego deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce.

Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku tego rodzaju deklaracji kwoty wyrażane są w euro. Również w euro wpłacane są na rachunek właściwego urzędu skarbowego należne kwoty.

Poza sporządzaniem deklaracji, podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej muszą prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji nią objętych, zgodnie ze stosownymi przepisami unijnymi. Należy ją udostępniać drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. Jeśli wystąpią problemy techniczne, które to uniemożliwiają, należy tego dokonać w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy. Ewidencję należy przechowywać przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną.

 

VAT OSS – procedura nieunijna

Procedurę nieunijną stosuje się w przypadku przedsiębiorców, których siedziba nie znajduje się na terytorium UE. Zasady dotyczące tej procedury różnią się oczywiście od procedury unijnej, jednak są w znacznym stopniu zbliżone.

Główną różnicą jest to, że procedura ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na terytorium UE. Przez usługi rozumie się tu usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji. Należy zauważyć, że procedura nieunijna ma zastosowanie do usług, jednak nie obejmuje sprzedaży towarów, jak w przypadku procedury unijnej.

Ponadto konstrukcja procedury nieunijnej jest podobna do procedury unijnej. Również w tym przypadku występuje obowiązek zgłoszenia o zamiarze skorzystania z procedury nieunijnej (w przypadku Polski do właściwego naczelnika urzędu skarbowego). Konieczne jest także składanie elektronicznych deklaracji VAT za okresy kwartalne oraz prowadzenie elektronicznej ewidencji transakcji objętych procedurą nieunijną.

 

VAT IOSS (Import One Stop Shop)

IOSS jest nazywany importowym punktem kompleksowej obsługi. Związany jest ze szczególną procedurą importu. Mimo iż nowelizacja przepisów w ramach pakietu e-commerce pozbawiła podatników istniejącego dotychczas zwolnienia od podatku przesyłek o wartości do 22 euro, korzystanie z IOSS umożliwia zastosowanie innego zwolnienia.

Od VAT zwolniony jest bowiem import towarów nieopodatkowanych akcyzą, w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro. Konieczne jest jednak spełnianie następujących warunków:

  • podatek od towarów i usług albo podatek od wartości dodanej należny z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy o VAT, albo na zasadach odpowiadających tym regulacjom,
  • w momencie importu towaru przekazano organowi celnemu ważny numer identyfikacyjny VAT, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2  ustawy o VAT albo na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

Procedura szczególna z rozdziału 9 działu XII ustawy o VAT, to nic innego jak procedura importu związana z IOSS. Procedurę tę podatnik winien stosować do wszystkich sprzedaży na odległość towarów importowanych.

W przypadku podatników spoza UE konieczne będzie, co do zasady, ustanowienie pośrednika, który m.in. musi mieć uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Ustanowienie pośrednika ma miejsce poprzez sporządzoną na piśmie umowę.

Jaka jest rola pośrednika? Otóż wykonuje on w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony, obowiązki tego podatnika w zakresie złożenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania z procedury importu, rozliczania VAT w tej procedurze (w tym w zakresie sporządzania deklaracji VAT i zapłaty podatku), prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, jej udostępniania, a także inne czynności wynikające ze stosownych przepisów. Działalność ta wiąże się z poważną odpowiedzialnością. Pośrednik odpowiada bowiem solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w jego imieniu i na jego rzecz.

W przypadku IOSS konieczne jest złożenie stosownego zgłoszenia o zamiarze korzystania z procedury importu. Należy również składać deklaracje VAT oraz prowadzić ewidencje transakcji objętych procedurą importu.

 

Podsumowanie

W ramach pakietu e-commerce wprowadzono kilka istotnych rozwiązań z punktu widzenia sklepów internetowych. W miejsce systemu MOSS, umożliwiającego rozliczanie usług TNE, wprowadzono system OSS, w ramach którego można rozliczyć również wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość. W ramach tego systemu funkcjonują dwie procedury – unijna i nieunijna.

Obok OSS wprowadzono również IOSS istotny z punktu widzenia importu towarów. W przypadku podatników spoza UE, kluczową rolę w wypełnianiu obowiązków z zakresu rozliczania VAT odgrywają pośrednicy.

To jednak tylko ogólniki. Wprowadzone przepisy są znacznie bardziej skomplikowane, a samodzielne odnalezienie się w nich jest niełatwe. W tym artykule jedynie nakreśliliśmy zarys problematyki systemów OSS oraz IOSS. Jeśli chcesz z nich korzystać albo już to robisz, lecz obawiasz się o prawidłowość swoich rozliczeń, nie czekaj i zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)