.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Zastąpienie procedury VAT MOSS procedurą VAT OSS

Z początkiem lipca 2021 procedura VAT MOSS została zastąpiona procedurą VAT OSS. Informacje znajdujące się na tej stronie pozwalają na zapoznanie się z przepisami które obowiązywały do dnia wejścia w życie zmiany.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnie obowiązujących przepisach zapoznaj się ze stroną Nowe procedury rozliczania VAT OSS i IOSS.

VAT MOSS

Zastanawiasz się, czym jest VAT MOSS i czy dotyczy Cię ta procedura? Kto może rozliczać podatek VAT w systemie MOSS? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule. 

Wielu przedsiębiorców sprzedaje swoje usługi poza granicami naszego kraju. Standardowo podatek VAT należy zapłacić w państwie siedziby usługodawcy. Jednakże nie zawsze tak jest. 

Kiedy powinienem zapłacić podatek VAT w kraju nabywcy?
Kogo dotyczy VAT MOSS?
Jak sprawdzić, czy dotyczy Cię VAT MOSS?
Jak zarejestrować się do VAT MOSS?
Kiedy nie muszę płacić podatku VAT w kraju nabywcy przy sprzedaży usług TNE?
Co gdy jestem zwolniony z podatku VAT?
Jakie mam obowiązki związane z korzystaniem z systemu MOSS?
Jaką fakturę mam wystawić?

 

Kiedy powinienem zapłacić podatek VAT w kraju nabywcy?

Polscy przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne (usługi TNE) na rzecz konsumentów oraz podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, zlokalizowanych w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, muszą zapłacić podatek VAT w kraju odbiorcy tych usług, według stawki obowiązującej w tym kraju.

Przykładowo usługami TNE są:

 • usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu;
 • usługi VoIP;
 • dostęp do internetu i stron WWW;
 • programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej;
 • dostawy produktów w formie cyfrowej;
 • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 • tworzenie i hosting witryn internetowych;
 • hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych.

Kogo dotyczy VAT MOSS?

VAT MOSS dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi TNE dla konsumentów z krajów z członkowskich UE, w których usługodawca nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności. 

Rejestracja do systemu MOSS nie jest obowiązkowa. Będąc opisanym wyżej przedsiębiorcą masz dwa wyjścia – albo zarejestrować się do podatku VAT w każdym kraju finalnego odbiorcy ww. usług, albo skorzystać z systemu MOSS. Dzięki systemowi MOSS zarejestrujesz i rozliczysz podatek VAT w jednym miejscu – małym punkcie obsługi kompleksowej. 

 

Jak sprawdzić, czy dotyczy Cię VAT MOSS?

Jeżeli nie wiesz, czy to właśnie Ciebie dotyczy VAT MOSS. Kluczową kwestią jest odpowiedź na trzy pytania:

 1. Czy świadczysz usługi TNE?
 2. Czy masz klientów zagranicznych z innych państw członkowskich UE?
 3. Czy zagraniczny usługobiorca jest podatnikiem podatku VAT?

Jeżeli na dwa pierwsze pytania odpowiedziałeś TAK, a na trzecie NIE, wówczas możesz skorzystać z systemu VAT MOSS.

 

Jak zarejestrować się do VAT MOSS?

Aby skorzystać z systemu MOSS, konieczna jest rejestracja w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście. W tym celu musisz wypełnić formularz VIU-R, zaznaczając w nim cel zgłoszenia: rejestracja. Następnie prześlij go do Drugiego Urzędu Skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje. Wraz z formularzem VIU-R składasz również oświadczenie o aktualności danych adresowych  podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza lub odmawia przyjęcia zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Do systemu MOSS rejestrujesz się, wykorzystując swój numer NIP. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście nie nadaje nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z dokonywaniem rozliczeń za pośrednictwem systemu MOSS.

 

Kiedy nie muszę płacić podatku VAT w kraju nabywcy przy sprzedaży usług TNE?

Od 2019 r. zaszły pewne zmiany mające na celu ułatwienie rozliczania podatku VAT od usług TNE. Jeżeli łącznie spełnione są niżej opisane warunki, to transakcja może być opodatkowana w kraju usługodawcy. W przypadku polskich przedsiębiorców usługa będzie zatem traktowana dla celów VAT tak, jakby została wykonana na rzecz polskich konsumentów, gdy:

 1. posiadasz siedzibę działalności, a w przypadku jej braku stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium Polski,
 2. świadczysz usługi TNE na rzecz nie-podatników VAT z innych, niż Polska, krajów UE,
 3. całkowita wartość sprzedaży tych usług bez podatku VAT nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym 10 000 euro (przy czym w przypadku Polski jako równowartość kwoty wyrażonej w euro przyjęto kwotę 42 000 zł).

Jeśli w trakcie roku Twoja cała sprzedaż z usług TNE przekroczy próg 42 000 zł, podatek VAT należy zapłacić w kraju nabywcy usług począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem której przekroczono tę kwotę. Próg 42 000 zł jest również dostępny, jeżeli jesteś podmiotowo zwolniony z podatku VAT, czyli wartość Twojej sprzedaży (nie licząc podatku VAT) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł oraz spełniasz pozostałe warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia.

Pamiętaj jednak, że Twoim obowiązkiem jest udokumentowanie lokalizacji nabywcy, przynajmniej jednym dowodem niepochodzącym od stron transakcji. W sytuacji przekroczenia progu 42 000 zł należy udokumentować lokalizację usługobiorcy dwoma niesprzecznymi dokumentami – zostanie to wyjaśnione  w dalszej części artykułu. 

Oczywiście, jeżeli chcesz opodatkować usługi TNE w kraju konsumenta w sytuacji, gdy nie przekroczysz progu 42 000 zł, to masz takie prawo. Twoim obowiązkiem jest w takiej sytuacji złożenie pisemnego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru. W takiej sytuacji przez kolejne dwa lata (począwszy od wykonania pierwszej usługi na standardowych zasadach) jesteś zobowiązany do rozliczania VAT od usług TNE w kraju konsumenta. Jeśli po dwóch latach stwierdzisz, że optymalne jest jednak rozliczanie podatku w Polsce i spełniasz łącznie wszystkie wymienione wcześniej warunki, to możesz rozliczać podatek w Polsce. Powinieneś wtedy  pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, przed początkiem miesiąca, w którym zamierzasz rozpocząć stosowanie tego rozwiązania. 

 

Co gdy jestem zwolniony z podatku VAT?

Jeżeli jesteś podmiotowo zwolniony od podatku VAT, ponieważ nie przekroczyłeś limitu sprzedaży wynoszącego 200 000 zł i świadczysz usługi TNE na rzecz konsumentów spoza Polski masz obowiązek zapłacić podatek VAT od tych usług w kraju nabywcy. Rejestracja w systemie MOSS nie powoduje utraty zwolnienia od podatku z dokonywanej przez Ciebie sprzedaży krajowej. Jednakże jeżeli łącznie spełniasz wyżej wymienione warunki, to możesz opodatkować transakcję w Polsce, według polskiej stawki VAT. 

 

Jakie mam obowiązki związane z korzystaniem z systemu MOSS?

Po pierwsze wymagane jest, abyś zweryfikował swojego kontrahenta. Nie może on być podatnikiem podatku VAT. Ważne jest, żebyś posiadał odpowiednią dokumentację poświadczającą kraj pochodzenia konsumenta. Musisz posiadać przynajmniej dwa niesprzeczne ze sobą dowody wskazujące na kraj nabywcy. 

W szczególności dowodami tymi są:

 1. adres na fakturze wystawianej usługobiorcy;
 2. adres IP urządzenia używanego przez nabywcę lub inna metoda geolokalizacji;
 3. dane dotyczące rachunku bankowego, takie jak miejsce, w którym prowadzony jest rachunek bankowy wykorzystywany do dokonywania płatności lub adres na fakturze wystawianej usługobiorcy, posiadany przez bank;
 4. kod MCC i międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego (IMSI) zapisane na karcie SIM, której używa konsument; 
 5. lokalizacja łącza stacjonarnego nabywcy, za pomocą którego usługa jest świadczona na jego rzecz; 
 6. inne informacje istotne z handlowego punktu widzenia.

Kolejnym Twoim obowiązkiem jest składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Terminy złożenia deklaracji VAT upływają zatem corocznie: 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia. Za pomocą systemu e-Deklaracje na formularzu VIU-D musisz składać deklarację VAT, nawet zerową. Kwoty wykazane w deklaracji VAT wyrażasz w euro i nie podlegają zaokrągleniu w górę ani w dół. Na korektę deklaracji masz 3 lata od terminu jej złożenia. Pamiętaj, że deklarację możesz składać tylko do jednego urzędu – Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W ramach systemu MOSS jesteś zobowiązany do prowadzenia i przechowywania przez 10 lat ewidencji zawierającej następujące dane:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na którego  rzecz świadczysz usługę,
 • rodzaj świadczonej usługi,
 • datę świadczenia usługi,
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty,
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • zastosowaną stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,
 • nazwisko/nazwę nabywcy, jeżeli są Ci znane,
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Jaką fakturę mam wystawić?

Korzystając z systemu MOSS, fakturę wystawiasz zgodnie z polskimi przepisami VAT dotyczącymi fakturowania. Pamiętaj, że zasadniczo nie wystawia się faktur dla konsumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konsument zgłosi żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie tego terminu możesz dobrowolnie udokumentować wykonanie usługi fakturą.

Zalety systemu MOSS:

 • VAT od usług TNE płacisz w jednym miejscu,
 • nie musisz rejestrować się do podatku VAT w kraju każdego konsumenta.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.9/5 - (12 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda