.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Prowadzenie działalności gospodarczej przez lata kojarzyło się z posiadaniem okazałej siedziby firmowej, w której przedsiębiorca zwykł podejmować swoich partnerów biznesowych. Czasy jednak się zmieniają, a nowoczesny biznes to nie tylko wielkie biurowce czy hale produkcyjne, ale także niewielkie firmy, których właściciele nie mają siedziby. Z czym się wiąże brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie wywołuje to konsekwencje pod względem prawnym?

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – gdzie trzeba podać taką informację?

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinno się wskazać jeszcze na etapie zakładania firmy. Wymaga się tego np. podczas wypełniania formularza CEIDG-1 (Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

Oprócz tego we wniosku przewidziano miejsce na „opis nietypowego miejsca” – dotyczy to np. sytuacji, w której faktyczna działalność jest prowadzona w pawilonie itp.

Jeśli jednak wynika to ze specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności, możliwe jest zaznaczenie opcji „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Dotyczy to np. sytuacji, w której przedmiotem działalności jest realizacja usług „na miejscu”, w siedzibie klienta. Do takiej kategorii zaliczają się na przykład:

 • mobilne kosmetyczki i fryzjerki,
 • rzemieślnicy i mechanicy, którzy wykonują pracę w mieszkaniach lub lokalach gospodarczych swoich klientów.

Tak czy inaczej, nawet zaznaczenie tej opcji nie zmienia faktu, że konieczne jest podanie adresu do doręczeń – to właśnie do miejsca wskazanego przez przedsiębiorcę w punkcie 6. wniosku CEIDG-1 będzie dostarczana korespondencja urzędowa. W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy może być to np. jego adres zamieszkania.

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności – jaki adres należy wskazać na fakturach?

Jeśli z uwagi na specyfikę Twojej działalności nie masz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na fakturach należy umieszczać adres zamieszkania.

r

Pamiętaj!

Podając jakikolwiek adres na wniosku CEiDG-1, w tym m.in. adres zamieszkania czy adres do doręczeń, musisz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, przez co rozumie się np.:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • dzierżawę,
 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
 • najem,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
 • użyczenie.

Dokumentami potwierdzającymi tytuł do danej nieruchomości mogą być np.: wypisy z księgi wieczystej, umowa użyczenia itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00118

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a właściwość Urzędu Skarbowego.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie posiadasz stałego miejsca prowadzenia działalności, w dalszym ciągu rozliczasz się z Urzędem Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – tak samo, w przypadku gdy posiadasz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak stałej siedziby działalności gospodarczej – ograniczenia

Co do zasady, przepisy nie zabraniają przedsiębiorcy prowadzenia działalności bez stałej siedziby firmy. Warto jednak pamiętać, że taki stan rzeczy może być pewnym ograniczeniem. Jest tak w szczególności w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce pozyskiwać partnerów biznesowych.

Oprócz tego trzeba pamiętać o aspekcie kosztowym. W przypadku prowadzenia działalności biznesowej w miejscu zamieszkania nie możemy zaliczyć w KUP wydatków związanych z użytkowaniem powierzchni na cele działalności, w tym np. kosztów najmu pomieszczenia firmowego (ponieważ go nie posiadamy).

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na część dokonywanych wydatków. O ile w przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, podczas ewentualnej kontroli ze strony Urzędu Skarbowego zakup wyposażenia biura można udowodnić posiadaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o tyle w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakup ten, może być cięższy do powiązania go z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mniejsze koszty prowadzą do zwiększenia zobowiązań podatkowych.

Brak stałej siedziby działalności gospodarczej. Podsumowanie

Jak widać, brak stałego miejsca wykonywania działalności biznesowej wcale nie musi być problemem – nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzić wówczas firmę. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli chcemy zacząć działać na większą skalę, posiadanie siedziby przedsiębiorstwa może okazać się niezbędne.

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Pole obowiązkowe
  Pole obowiązkowe
  Pole obowiązkowe

  Biuro Rachunkowe

  SOVA Księgowość

  Rate this post