.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Handel zagraniczny jest kuszącą opcją rozwoju w branży e-commerce. Prowadząc sklep internetowy możesz oczywiście wytwarzać lub kupować wszystkie towary na terenie Polski i sprzedawać je również wyłącznie w Polsce. W praktyce często okazuje się jednak, że bardziej opłacalne jest sprowadzanie towarów z rynków zagranicznych. Wiąże się to jednak z powstaniem obowiązków celnych. Sprzedaż produktów poza granice Unii Europejskiej również może rodzić obowiązki celne związane z eksportem, a w niektórych przypadkach, konieczne jest również sporządzanie deklaracji dla celów statystycznych.

Jeśli chcesz bezpiecznie prowadzić swój sklep internetowy, powinieneś mieć świadomość jakie obowiązki ciążą na Tobie w związku z handlem międzynarodowym.

Czym jest cło?
Cła w krajach Unii Europejskiej
Uzyskanie numeru EORI
Procedury celne
Księgowość dokumentów celnych

 

Czym jest cło?

Od setek lat handel z handlem międzynarodowym wiązało się opłacanie ceł podczas wywozu lub przywozu towarów. Cło jest bowiem niczym innym jak opłatą za przywóz towarów z zagranicy bądź ich wywóz za granicę. Opłata taka może być nakładana przez państwo lub np. organizację międzynarodową.

Możliwe jest wprowadzenie ceł importowych (opłat za przywóz towarów) i ceł eksportowych (opłaty za wywóz towarów). Współcześnie znacznie popularniejsze są cła importowe. Jest to spowodowane faktem, że cła eksportowe wpływają na obniżenie konkurencyjności krajowych towarów za granicą. Cła importowe chronią natomiast rynek wewnętrzny zmniejszając konkurencyjność zagranicznych towarów. Wprowadzanie ceł nie musi być jednak koniecznie spowodowane kwestią konkurencyjności rynku. Nie należy bowiem zapominać, że cło, podobnie jak podatki, jest daniną publiczną, więc jego wprowadzenie może być spowodowane również celami fiskalnymi.

 

Cła w krajach Unii Europejskiej

Cła nie muszą koniecznie występować podczas przewozu towarów pomiędzy krajami. Celem zapewnienia swobodnego przepływu towarów i poprawienia zasad konkurencji, państwa mogą zawierać dwustronne lub wielostronne umowy, dotyczące ograniczenia lub zakazu ceł pomiędzy krajami. Niektóre kraje idą jeszcze dalej, tworząc nawet wspólną politykę celną wobec państw trzecich. W takim przypadku mówi się o unii celnej.

Jednym z najważniejszych przykładów unii celnej jest Unia Europejska. Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.

Art. 30 tegoż traktatu stanowi zaś, że:

Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.

Oznacza to więc, że co do zasady, podczas przewozu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej nie musisz przejmować się cłami. Ceł pomiędzy krajami UE po prostu nie ma, co umożliwia swobodny przepływ towarów pomiędzy krajami Unii.

Cła obowiązują za to w przypadku przewożenia towarów przez granice Unii. Jeśli Twoja działalność nie wiąże się z przewozem towarów przez granice UE, przepisy celne zapewne nie zainteresują Cię zbytnio. Jeżeli jednak sprowadzasz towary spoza granic UE lub sprzedajesz je na rynkach innych niż Unia Europejska, nie obejdzie się bez znajomości podstawowych zasad rządzących unijnymi przepisami celnymi.

 

Przepisy celne Unii Europejskiej

Na przepisy celne UE składają się:

 • Unijny kodeks celny oraz przepisy uzupełniające lub wykonawcze przyjęte na szczeblu unijnym lub krajowym,
 • wspólna taryfa celna,
 • przepisy ustanawiające unijny system zwolnień celnych,
 • umowy międzynarodowe zawierające przepisy z zakresu prawa celnego, jeżeli mają one zastosowanie w Unii.

Prawo unijne jest generalnie rzecz biorąc nadrzędne wobec prawa krajowego. Nie inaczej jest w przypadku przepisów celnych. Aby dopełnić swoich obowiązków podczas przewozu towarów przez granice Unii, nie wystarczy więc znajomość przepisów polskiej ustawy Prawo celne. Konieczna jest przede wszystkim znajomość regulacji na szczeblu unijnym, gdyż prawo krajowe stosowane jest jedynie jako uzupełnienie zapisów prawa unijnego.

 

Samoobliczanie należności celnych

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z przewozu towarów przez granice celne UE jest oczywiście opłacenie należności celnych. Wysokość tych należności nie jest jednak obliczana przez organy. Jej obliczenia należy dokonać samodzielnie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo celne, to zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub wywozowych. Przez zgłaszającego należy zaś, zgodnie z Unijnym kodeksem celnym rozumieć:

(…) osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane.

To zgłaszający musi obliczyć i wykazać w zgłoszeniu odpowiednią kwotę. Następnie musi ją oczywiście opłacić. Zgłoszenia celne mogą mieć formę standardową, uproszczoną lub uzupełniającą

Na wysokość cła ma wpływ kraj pochodzenia towarów, wartość celna i taryfa celna. W dokonaniu obliczeń pomocny może okazać się System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4. Niemniej jednak, prawidłowe dopełnienie wszelkich obowiązków celnych, bez pomocy wykwalifikowanego fachowca jest niezwykle trudne i czasochłonne. Z pomocą mogą jednak przyjść tutaj doradcy podatkowi lub agenci celni. Oczywiście nie obejdzie się również bez wykwalifikowanych księgowych, którzy prawidłowo zaewidencjonują w księgach zdarzenia gospodarcze związane z importem lub eksportem.

 

Uzyskanie numeru EORI

Przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze celnym Unii zobowiązani do zarejestrowania się. Rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W wyniku rejestracji, przedsiębiorcy nadawany jest unikalny w skali UE numer EORI, którym należy posługiwać się przed organami celnymi. Rejestracji można dokonać online, poprzez skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, co zadowoli zapewne większość osób prowadzących sklep internetowy, gdyż pozwala załatwić formalności bez wychodzenia z domu lub biura.

 

Procedury celne

W myśl postanowień Unijnego kodeksu celnego, jeżeli nie przewidziano inaczej, zgłaszający może wybrać procedurę celną, którą będą objęte towary, na warunkach przewidzianych dla tej procedury, bez względu na rodzaj, ilość, kraj pochodzenia, wysyłki lub przeznaczenia towarów. Wszystkie towary, które mają być objęte procedurą celną, z wyjątkiem procedury wolnego obszaru celnego, obejmuje się zgłoszeniem celnym właściwym dla danej procedury.

Istnieje wiele procedur celnych:

 • procedura dopuszczenia do obrotu,
 • procedury specjalne:
  • tranzyt, który obejmuje tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny,
  • składowanie, które obejmuje składowanie celne i wolne obszary celne,
  • szczególne przeznaczenie, które obejmuje odprawę czasową i końcowe przeznaczenie,
  • przetwarzanie, które obejmuje uszlachetnianie czynne i bierne.
 • procedura wywozu.

 

Import w sklepie internetowym (procedura dopuszczenia do obrotu)

Procedura dopuszczenia do obrotu ma fundamentalne znaczenie, np. w przypadku sklepów internetowych, które kupują towary np. z Chin lub USA, celem sprzedaży w Unii Europejskiej. Towary nieunijne przeznaczone do wprowadzenia na rynek Unii, przeznaczone do osobistego użytku lub konsumpcji na obszarze celnym Unii są bowiem obejmowane właśnie procedurą dopuszczenia do obrotu. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom nieunijnym unijny status celny.

Aby można było myśleć o dopuszczeniu towarów nieunijnych do obrotu należy spełnić pewne warunki. Dopuszczenie do obrotu wymaga bowiem pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych, a w stosownych przypadkach również innych należności zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, w zakresie ich poboru. Konieczne jest również zastosowanie środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, jeżeli nie musiały one być stosowane na wcześniejszym etapie, a także załatwienie pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów.

 

Eksport w sklepie internetowym

Wywóz towarów poza granice UE jest zaś związany z szeregiem formalności, które będą istotne z perspektywy każdego kto w ramach prowadzenia swojego sklepu internetowego eksportuje towary poza granice Unii Europejskiej.

Przed wywiezieniem towarów konieczne jest objęcie towarów deklaracją poprzedzającą wyprowadzenie. Deklaracje należy złożyć w stosownym terminie we właściwym urzędzie.

Wywóz towarów może podlegać dozorowi lub kontrolom celnym. Organy celne mogą nawet wyznaczyć obowiązującą trasę i termin, w którym towary mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii.

Wyprowadzenie towarów unijnych poza obszar celny Unii, wiąże się co do zasady z objęciem towarów procedurą wywozu. Więcej na temat tej procedury możesz przeczytać na rządowej stronie: Procedury celne – Procedura wywozu

 

Statystyka (Intrastat)

Pomimo braku ceł wewnątrz Unii, również handel w jej granicach może wiązać się z pewnymi obowiązkami.

Przekroczenie tzw. sprawozdawczego progu podstawowego nakłada na Ciebie obowiązek podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Jeśli zaś obrót przekroczy próg szczegółowy, należy wypełnić (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) wszystkie pola w deklaracji INTRASTAT.

Próg podstawowy w przepisach na 2021 r. wynosi 4 mln zł w przywozie lub 2 mln zł w wywozie, natomiast szczegółowy 65 mln zł w przywozie lub 108 mln zł w wywozie.

Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Za niedokonanie zgłoszenia lub korekty zgłoszenia INTRASTAT grozi kara w wysokości do 3 tys. zł.

 

Księgowość dokumentów celnych

Prowadzenie sklepu internetowego zajmującego się handlem międzynarodowym daje znacznie większe szanse na rozwój niż sklep internetowy działający tylko na terenie Polski. Niestety prowadzenie tak szeroko zakrojonej działalności przysparza dodatkowych obowiązków, z którymi trudno poradzić sobie samodzielnie. W wielu przypadkach nie obejdzie się bez pomocy wykwalifikowanego doradcy podatkowego lub agenta celnego, reprezentującego Cię przed organami celnymi. Niemal we wszystkich przypadkach konieczna będzie pomoc wykwalifikowanego księgowego.

Z dokonywaniem zagranicznych transakcji wiąże się bowiem konieczność ich odpowiedniego ujęcia w księgach. Nie chodzi tu tylko o samo zaewidencjonowanie sprzedaży lub zakupu towaru. Dochodzą kwestie ewidencji należności publicznoprawnych (ceł, podatku VAT, akcyzy), czy też problemy związane z występowaniem różnic kursowych.

Tylko doświadczony księgowy, rozumiejący specyfikę handlu międzynarodowego, zapewni Ci prawidłowe rozliczenia, które nie narażą Cię na nieprzyjemne konsekwencje i spory z organami celno-skarbowymi. Pamiętaj, że za nieprawidłowości w rozliczeniach celnych mogą spotkać Cię konsekwencje w postaci sankcji karnych skarbowych.

SOVA od lat prowadzi rozliczenia firm z Polski, Wielkiej Brytanii i Estonii. Posiadamy doświadczenie w rozliczeniach międzynarodowych. Pomagamy przedsiębiorcom z branży e-commerce.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż międzynarodową lub importujesz towary z zagranicy lub masz taki zamiar, lecz nie wiesz jakie ciążą na Tobie obowiązki i jaki wpływ może mieć to na prowadzenie Twoich ksiąg, zadzwoń do nas lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda