Jeżeli zastanawiasz się nad rejestracją spółki z o.o., ale nie wiesz jaki tryb rejestracji będzie dla Ciebie bardziej korzystny, ten artykuł pomoże rozwiać Twoje wątpliwości.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Od 2012 r. istnieje możliwość założenia spółki przez Internet, w trybie uproszczonym eMS (tzw. S24). Oznacza to możliwość zawarcia umowy spółki bez formy aktu notarialnego. Procedurę rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy umożliwia portal teleinformatyczny dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski o założenie spółki z o.o. w danym trybie są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

Wkład na kapitał zakładowy w spółce z o.o.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. w trybie S24 wkład na kapitał zakładowy może mieć tylko formę pieniężną. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru. W praktyce oznacza to konieczność zgromadzenia środków pieniężnych w wysokości minimum 5 000 zł, przy czym indywidualna wartość nominalna wkładu wspólnika musi być nie mniejsza niż 50 zł. W przypadku standardowej rejestracji masz również możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).

Dalsza działalność spółki w przypadku obu trybów może być finansowana w dowolny sposób ustalony drogą porozumienia między wspólnikami. Jednak w spółce zarejestrowanej w trybie S24 może pojawić się problem ze zmianą umowy w części dotyczącej wysokości kapitału zakładowego, wskutek czego konieczna może okazać się wizyta u notariusza.

W związku z tym, jeżeli zamierzasz zwiększać w przyszłości kapitał zakładowy swojej spółki, lepszym rozwiązaniem może okazać się zarejestrowanie jej w sposób tradycyjny, gdyż oszczędzisz sobie niepotrzebnych kosztów.

Dane niezbędne do uzyskania rejestracji

Aby zarejestrować spółkę potrzebujesz:

  • nazwy (firmy) rejestrowanej spółki oraz jej danych adresowych;
  • wiedzy na temat właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie, w przypadku rejestracji przez Internet);
  • listy wspólników, listy stawających, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy to danej spółki),
  • oświadczenia zarządu o wniesionym kapitale;
  • wykazu adresów członków zarządu spółki z o.o. – od 15 stycznia 2015 r. adresy członków zarządu muszą być dołączane zarówno do wniosku o rejestrację spółki, a także w razie zmian składu zarządu, jak również w przypadku każdej zmiany adresu;
  • dokumentu dotyczącego zgody na powołanie w skład zarządu lub do funkcji prokurenta bądź likwidatora – od 15 stycznia 2015 r., zgodnie z artykułem 19a ust. 5 ustawy o KRS, do wniosku konieczne jest dołączenie zgody osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów na ich powołanie oraz ich adresów do doręczeń. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba podlegająca wpisowi bądź która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, jak również wówczas, gdy zgoda została wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Warto dodać, że przed zmianą przepisów istniał wymóg dołączenia wzorów podpisów osób reprezentujących spółkę, o których mowa wyżej;
  • podpisu elektronicznego – wymaganego w przypadku rejestracji spółki przez Internet.

Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki

W przypadku rejestracji spółki z o.o. w sposób tradycyjny wniosek wraz z dokumentami musisz złożyć do sądu rejestrowego. W związku ze zmianami w przepisach, obowiązującymi od 15 stycznia 2015, nie ma konieczności dołączania dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS, tak jak to miało miejsce przed wejściem w życie nowej ustawy.

Obecnie bowiem Sąd Rejestrowy, po wydaniu postanowienia o wpisie do KRS, przekazuje dane nowej spółki za pomocą systemu elektronicznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON, natomiast CRP KEP przekazuje dane do ZUS, co znacznie przyśpiesza cały proces.

Warto pamiętać, że w tej chwili numer REGON oraz NIP nadawany jest nowym podmiotom w sposób automatyczny po zamieszczeniu danych z KRS w CRP KEP.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet, po uiszczeniu opłaty i zatwierdzeniu ukończenia rejestracji, Twój wniosek zostanie przesłany do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania. Wnioski o rejestrację spółki z o.o. składane za pośrednictwem systemu eMS są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze w godzinach pracy sądów.

Opłaty rejestracyjne

Realne koszty rejestracji spółki z o.o. przez Internet są mniejsze, co wynika z braku konieczności korzystania z usług notariusza. Koszty sądowe (250 zł) i opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) to razem 350 zł. W przypadku zakładania spółki w sposób tradycyjny koszty sądowe wynoszą 500 zł (czyli dwukrotnie więcej niż w trybie S24), natomiast opłata za ogłoszenie w MSiG pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym tryb S24 jest bardziej opłacalny, o ile oczywiście uwzględnisz nasze wskazówki dotyczące wkładu na kapitał zakładowy.

Dalsze kroki po uzyskaniu wpisu do KRS

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego musisz złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3, dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dokonać wpłaty tego podatku w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz o kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki wynosi 0,5%.

Dla potrzeb zgłoszenia albo aktualizacji danych uzupełniających (takich, które nie są zgłaszane do KRS, np. numeru rachunku bankowego, przeważającego rodzaju działalności statutowej czy danych związanych z rejestracją/wyrejestrowaniem organizacji jako płatnika ZUS), powinieneś skorzystać z formularza NIP-8. Na złożenie go masz 21 dni liczonych od dnia dokonania wpisu do KRS bądź 7 dni, jeżeli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętaj też, że podatnicy VAT przed pierwszą transakcją VAT, powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT.

Wskazanie przedmiotu działalności – PKD

W kontekście zmian obowiązujących od 15 stycznia 2015 r., należy zwrócić uwagę na zasady wpisu przedmiotu działalności, czyli PKD. Obecnie przedsiębiorcy mogą wybrać jedynie 10 kodów, wskazując przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Do tej pory możliwe było zgłoszenie dowolnej liczby kodów.

To wszystko jeśli chodzi o rejestrację spółki z o.o. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – odwiedź naszą stronę na facebooku lub skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!


Data ostatniej aktualizacji artykułu: