.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Podczas sporządzania zeznania rocznego możemy zastosować różne ulgi, które obniżają wysokość zobowiązań wobec państwa. Wśród dostępnych możliwości w tym zakresie znajduje się ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Komu przysługuje prawo do jej zastosowania i na jakich zasadach się to odbywa?

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Ulga na dziecko to uprawnienie przysługujące osobom uzyskującym dochody na zasadach ogólnych, tzn. w ramach skali podatkowej PIT, które:

  • sprawują opiekę (władzę rodzicielską) nad dziećmi własnymi lub przysposobionymi,
  • mają status opiekuna prawnego nad dzieckiem, które u nich zamieszkuje,
  • opiekują się dzieckiem w ramach rodziny zastępczej — ważne, by było to potwierdzone orzeczeniem sądowym lub umową ze starostą.

Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy dziecko jest jeszcze małoletnie, ale czasem można z niego korzystać także wtedy, gdy podopieczny ukończył osiemnasty rok życia.

Do jakiego wieku dziecka rodzic ma prawo korzystać z ulgi prorodzinnej?

Możliwość taka przysługuje w sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie, ale ma nie więcej niż dwadzieścia pięć lat i ma status ucznia lub studenta (przepisy podatkowe określają, jaki maksymalnie dochód może osiągnąć uczące się dziecko w danym roku). Ograniczenie wiekowe nie obowiązuje w sytuacji, gdy podopieczny otrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Jaki rodzic nie może skorzystać z ulgi na dzieci?

Warto mieć na uwadze, że nie wszyscy rodzice — nawet jeśli wychowali swoje lub adoptowane dzieci — mają możliwość skorzystania z opisywanej ulgi. Uprawnienie to nie przysługuje osobom, które osiągały dochody w ramach podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Prawo do ulgi na dzieci przysługuje zatem w sytuacji, gdy rodzic uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej w ramach np. umowy o pracę.
Ponadto, z ulgi prorodzinnej nie można skorzystać w sytuacji, gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński lub trafiło do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie na mocy orzeczenia wydanego przez sąd (do takich instytucji zalicza się np. zakłady poprawcze).

Ponadto, z ulgi prorodzinnej nie można skorzystać w sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko osiągnęło w 2023 roku dochody przekraczające 19 061,28 zł, czyli równowartość 12 rent socjalnych.

Do jakiego wieku dziecka rodzic ma prawo do ulgi prorodzinnej

Ulga na dziecko — jaki jest próg dochodowy?

Jeśli jesteś rodzicem jednego dziecka i chcesz skorzystać z podatkowej ulgi prorodzinnej, Twój roczny dochód nie może przekroczyć:

  • 112 tysięcy złotych, gdy pozostajesz w związku małżeńskim (przez cały rok). Aby ustalić, czy prawo do ulgi przysługuje, bierze się pod uwagę łączne dochody osiągane przez obojga małżonków. Limit ten odnosi się również do rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  • 56 tysięcy złotych, jeśli rodzic był w związku małżeńskim przez część roku lub w ogóle.

W przypadku wychowywania dwoje bądź więcej dzieci progi dochodowe nie obowiązują. Co ważne, jest tak nawet w sytuacji, gdy drugie dziecko było wychowywane w rodzinie jedynie przez niewielką część roku (przykładowo, urodziło się ono w grudniu). Jeśli rodzice uzyskali na tyle niskie dochody, że pełne odliczenie ulgi nie jest już możliwe, bądź gdy korzystali z ulg takich jak ulga dla młodych czy ulga na powrót, można zgłosić się do Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot tych środków — robi się to za pomocą formularza PIT-36/PIT-37.
Co ważne, zwrot ten rozlicza się osobno dla każdego roku — nie można przenosić niewykorzystanej kwoty na następne lata.

Począwszy od rozliczenia za 2023 rok, korzystanie z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne nie będzie uzależnione od wysokości dochodu podatnika i jego małżonka (wcześniej obowiązywał limit 56 tys. i 112 tys. złotych).

Ile wynosi ulga na dziecko?

Wiesz już, kto ma prawo skorzystać z podatkowej ulgi na dziecko. Zastanawiasz się, jaka jest jej wysokość? Jeśli tak, to odpowiedź znajdziesz w poniższej tabeli:

Ile wynosi ulga na dziecko

Przykładowo, wysokość ulgi PIT w ujęciu rocznym wyniesie w przypadku rodzica wychowującego troje dzieci 4204,12 zł rocznie liczone jako 1102,04 zł + 1102,04 zł + 2000,04 zł.

r

Pamiętaj, że:

W przypadku, gdy podatnik ma np. czworo dzieci, ale tylko jedno z nich podlega pod ustawowe warunki (np. z uwagi na niepełnoletność), możliwe jest zastosowanie ulgi wyłącznie w stosunku do jednego dziecka

Jeżeli prawo do ulgi przysługuje obojgu rodzicom, mogą oni odliczyć kwotę ulgi prorodzinnej od podatku w dowolnej, ustalonej przez nich proporcji.

r

Pamiętaj, że:

W przypadku braku porozumienia między rodzicami wspólnie wychowującymi dziecko, będących np. w separacji, odliczają oni kwotę ulgi na dziecko po połowie.

Przykład:

Piotr i Paulina są małżeństwem i zamierzają rozliczać się oddzielnie. Mają dwójkę dzieci w wieku szkolnym. W sierpniu Paulina urodzi trzecie dziecko. Dochód Piotra wynosi 120 000 zł rocznie, natomiast Paulina pracując na etacie zarabia 80 000 zł rocznie.

Podatek Piotra przed uwzględnieniem ulgi wyniesie 10 800 zł, natomiast Pauliny 6 000 zł.

Wysokość ulgi prorodzinnej wyniesie:

12 (m-cy) × 2 × 92,67 zł + 5 (m-cy) × 1 × 166,67 zł = 3 057,43 zł.

Paulina i Piotr mogą tę ulgę rozliczyć między sobą w dowolnej proporcji. Rozliczając ją w równych proporcjach Piotr zapłaci podatek w wysokości
9 271 zł, natomiast Paulina – 4 471 zł. Zaoszczędzą w ten sposób 3 058 zł.

 

Ulga na dziecko — jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Aby skorzystać z ulgi na dziecko, należy, podczas wykonywania zeznania rocznego, w załączniku PIT/O (”Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym”) dołączanym do deklaracji podatkowej PIT-37 lub PIT-36, wskazać liczbę dzieci oraz umieścić ich numery PESEL lub w przypadku braku tego numeru ich imiona i nazwiska wraz z datą urodzenia.
Jeśli jednak zażądają tego organy podatkowe (urząd skarbowy), możesz zostać wezwany do przedstawienia np. takich dokumentów jak:

  • odpis aktu urodzenia podopiecznego,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wyższej o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do danej placówki.

Podsumowanie

Ulga prorodzinna to ciekawe rozwiązanie, z którego mogą skorzystać podatnicy. Jest to element polityki socjalnej państwa; dzięki temu rozwiązaniu część pieniędzy wydanych na opiekę nad dzieckiem wraca do portfeli pracujących rodziców.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

Rate this post