.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, to z pewnością nieobce są Ci podatki, takie jak PIT, CIT lub VAT. W zależności od branży, w której prowadzisz działalność, możesz mieć również do czynienia z podatkiem akcyzowym. To główne podatki, które zapewniają większość wpływów do budżetu państwa. Nie są jednak jedynymi podatkami, które powinni płacić przedsiębiorcy.

Jednym z podatków, który możesz mieć obowiązek zapłacić, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy wiesz w jakich sytuacjach powinno się go płacić? Czy Twój księgowy wspomniał Ci kiedyś o możliwości zaistnienia obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku? Nie? Dowiedz się więc, kiedy należy płacić ten podatek i jakie mogą być konsekwencje jego niezapłacenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Kto musi zapłacić PCC?
Do kiedy trzeba zapłacić PCC?
Podstawa opodatkowania PCC i stawki podatku
Stawki PCC w przypadku umów sprzedaży
Stawki PCC w przypadku umów zamiany
Stawki PCC w przypadku umów pożyczki i depozytu nieprawidłowego
Stawki PCC w przypadku ustanowienia hipoteki
Stawki PCC w przypadku umów spółki
Co grozi za niezapłacenie PCC?

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Mimo iż podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy absolutnie podstawowych czynności, których dokonuje niemal każdy przedsiębiorca, to świadomość prawna w zakresie tego podatku zdaje się niewielka. Może to wynikać z faktu, że skoro PIT, CIT, VAT i akcyza odpowiadają za większość dochodów budżetu państwa, to wydawałoby się, że organy skarbowe będą kontrolować podatników tylko w zakresie tych podatków.

Oczywiście takie przekonanie jest błędne. Organy skarbowe z pewnością są najbardziej zainteresowane podatkami, które przynoszą najwięcej wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jednak mogą i powinny weryfikować prawidłowość rozliczeń z tytułu wszystkich podatków, w tym PCC.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest o tyle istotny pod kątem kontroli, że w którymś momencie działalności spotkać się z nim może niemal każdy przedsiębiorca. Zważywszy na powszechność czynności podlegających opodatkowaniu na gruncie tego podatku, do opodatkowania może być całkiem sporo czynności, które zbiorczo mogą wygenerować pokaźne zaległości podatkowe. Oczywiście naraża to przedsiębiorcę na problemy z organami skarbowymi.

Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, musisz poznać swoje obowiązki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, by wiedzieć w jakich sytuacjach musisz go zapłacić.

Co do zasady czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeśli ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski,
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

 

Czynności podlegające PCC

Jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Są to:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkiem, co do zasady, są objęte również zmiany wymienionych wyżej umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają również orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli powodują takie skutki jak wymienione wyżej czynności lub wspomniane zmiany umów.

Z PCC możesz się spotkać już na początkowym etapie działalności, np. podpisując umowę spółki. Pamiętaj jednak, że na gruncie PCC, przepisy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek oraz ich zmian. Z PCC będziesz mieć do czynienia m.in. podwyższając kapitał zakładowy spółki kapitałowej, czy też wnosząc lub zwiększając wkład, który spowoduje podwyższenie majątku spółki.

Często spotkasz się z PCC w przypadku umowy pożyczki. Pamiętaj jednak, że udzielenie pożyczki spółce osobowej przez jej wspólnika jest traktowane jako zmiana umowy spółki i to z tego tytułu pojawi się obowiązek podatkowy.

Zapewne najczęściej wykonywaną czynnością podlegającą PCC jest jednak sprzedaż. Nie sposób wyobrazić sobie prowadzenia działalności gospodarczej bez sprzedaży produktów lub świadczenia usług. Jak więc widzisz, nietrudno o sytuację, która może spowodować konieczność zapłaty tego podatku.

 

Co nie jest opodatkowane PCC?

Ustawodawca przewidział różnorodne wyłączenia i zwolnienia od podatku.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Zacznijmy od najbardziej kluczowego wyłączenia, dotyczącego sprzedaży. Powiedzieliśmy już, że sprzedaż podlega opodatkowaniu PCC. Jednakże, czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany nie podlegają opodatkowaniu PCC w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem VAT. Co do zasady podatki te są więc rozłączne i podlegają obowiązkowi zapłaty VAT, nie będziesz z tego samego tytułu podlegać obowiązkowi podatkowemu w zakresie PCC.

Czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany nie podlegają opodatkowaniu PCC również, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku VAT, z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W kontekście PCC istotny będzie więc również Twój status jako podatnika VAT. Więcej na temat tego kto i kiedy podlega temu podatkowi przeczytasz w artykule Rejestracja do VAT – kiedy to konieczne?

 

Inne wyłączenia od podatku na gruncie PCC

Podatkowi nie podlegają również wymienione w ustawie o PCC czynności cywilnoprawne takie jak np.:

 • czynności w sprawach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów celnych są towarami wprowadzanymi do wolnego obszaru celnego lub objętymi procedurą składu celnego,
 • niektóre umowy spółki i ich zmiany, np. związane z łączeniem spółek kapitałowych.

 

Zwolnienia od PCC

Poza wyłączeniami od podatku, mamy również szeroki katalog zwolnień podatkowych. Część zwolnień ma charakter podmiotowy, jednak nie dotyczy przedsiębiorców, a np. skarbu państwa, państw obcych, jednostek samorządu terytorialnego, czy też organizacji pozarządowych, jeśli dokonają one czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Pozostałe zwolnienia związane są z przedmiotem czynności cywilnoprawnej. Podobnie jak w przypadku wyłączeń, znajdziemy również zwolnienia dotyczące umów spółek. Od podatku zwolniono np. umowy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu. Innymi słowy, jeśli w następstwie strat spółka obniży kapitał zakładowy, to jego podwyższenie do wartości sprzed obniżenia nie będzie opodatkowane, o ile nastąpi w ciągu 4 lat od obniżenia.

Przykład

XYZ sp. z o.o. w wyniku poniesionych strat obniżyła w 2018 r. kapitał zakładowy z 500 tys. zł do 300 tys. zł. W 2021 r. spółka postanowiła podnieść kapitał zakładowy do poziomu 600 tys. zł. Spółka nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej podwyższenia kapitału o 200 tys. zł, ponieważ o tyle został on wcześniej obniżony, a od jego obniżenia nie minęły 4 lata. Spółka zapłaci podatek jedynie od 100 tys. zł, stanowiących nadwyżkę wobec wartości kapitału zakładowego sprzed obniżki.

Przewidziano również kilka zwolnień dotyczących rynków finansowych. Ważnym przykładem zwolnienia od PCC jest sprzedaż walut obcych. Zwolniona od podatku jest również sprzedaż i zamiana walut wirtualnych. Również sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi jest zwolniona w kilku przypadkach, m. in. jeśli jest dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli np. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od PCC zwolniona jest również sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych.

Katalog zwolnień jest dużo większy. Należy jednak wskazać na jeszcze jedno niezwykle istotne zwolnienie, dotyczące rzeczy ruchomych. Ich sprzedaż jest zwolniona z podatku, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Podstawą opodatkowania jest w takim przypadku wartość rynkowa danej rzeczy.

Kto musi zapłacić PCC?

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności cywilnoprawnej, obowiązek podatkowy ciąży na różnego rodzaju podmiotach. Przykładowo, obowiązek podatkowy ciąży na:

 • kupującym – w przypadku umowy sprzedaży,
 • stronach czynności – w przypadku umowy zamiany,
 • na biorącym pożyczkę lub przechowawcy – w przypadku umowy pożyczki i umowy depozytu nieprawidłowego,
 • na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki – przy ustanowieniu hipoteki,
 • na wspólnikach – w przypadku umowy spółki cywilnej,
 • na spółce – w przypadku pozostałych umów spółki.

Jeśli w danej sytuacji, ciąży na Tobie obowiązek podatkowy, oznacza to, że jesteś podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji masz obowiązek zapłacić podatek (analogicznie w przypadku Twojej spółki).

Może zdarzyć się, że obowiązek podatkowy będzie ciążył nie tylko na Tobie. Obowiązek podatkowy może bowiem ciążyć na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej. W takim przypadku zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio – te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Pamiętaj więc, że np. w przypadku umowy zamiany lub, jeśli prowadzisz ze wspólnikami spółkę cywilną, możesz odpowiadać również za zobowiązania podatkowe innych osób z tytułu PCC.

 

Do kiedy trzeba zapłacić PCC?

Musisz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Pamiętaj również o złożeniu deklaracji PCC-3. Wyjątkami są przypadki w których podatek jest pobierany przez płatnika oraz możliwość składania deklaracji zbiorczej.

 

Notariusze a PCC

W przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, płatnikami PCC są notariusze, którzy mają obowiązek uzależnić wykonanie czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego od wcześniejszej zapłaty podatku.

 

Deklaracja zbiorcza w PCC

Możesz również złożyć deklarację zbiorczą w sprawie PCC za dany miesiąc. Musisz skorzystać w tym celu z deklaracji PCC-4 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warunkiem jest jednak dokonanie w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych. Ostatnia z tych czynności musi zostać dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych?

Jak widzisz, kluczowym pojęciem w kontekście terminów zapłaty podatku i złożenia deklaracji jest obowiązek podatkowy. Warto więc wiedzieć kiedy dokładnie powstaje.

Pierwszą możliwością powstania obowiązku podatkowego jest po prostu dokonanie czynności cywilnoprawnej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej dokonania. Będzie to najczęstsza sytuacja, z którą możesz mieć do czynienia. Niemniej jednak ta prosta zasada nie wyczerpuje problemu.

Obowiązek podatkowy powstaje też z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy.

Z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną również powstaje obowiązek podatkowy.

W przypadku hipoteki powstaje on z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki.

W przypadkach wyroków sądów i ugód, o których była mowa na początku artykułu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody.

Kolejna możliwość powstania obowiązku podatkowego dotyczy dość szczególnej sytuacji. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uwaga!

Ostatnia możliwość powstania obowiązku podatkowego to swoista pułapka na podatników, którzy nie zapłacili w przeszłości PCC. Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej.

Nawet, jeżeli myślisz, że Twoje zobowiązanie podatkowe się przedawniło, możesz się więc niemile zaskoczyć, jeśli powołasz się przed organem podatkowym na fakt dokonania czynności która powinna być opodatkowana, a od której nie została przez Ciebie złożona stosowna deklaracja.

 

Podstawa opodatkowania PCC i stawki podatku

Stawki podatku są zróżnicowane, w zależności od tego jaka czynność jest opodatkowywana i co jest przedmiotem tej czynności. Stawkę podatku nalicza się, co do zasady, zależnie od wysokości podstawy opodatkowania. Poniżej przedstawiono podstawy opodatkowania i stawki podatku dla wybranych czynności podlegających opodatkowaniu.

Pamiętaj, że jeśli dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnisz wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych podatek pobiera się według najwyższej stawki. Warto więc dokonać takiego rozróżnienia, aby nie musieć płacić większego podatku niż to konieczne.

 

Stawki PCC w przypadku umów sprzedaży

W przypadku umowy sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Stawka podatku wynosi 2% od umów sprzedaży:

 • nieruchomości,
 • rzeczy ruchomych,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
  • prawa do domu jednorodzinnego ,
  • prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Od umów sprzedaży innych praw majątkowych, stawka PCC wynosi 1%.

 

Stawki PCC w przypadku umów zamiany

W większości przypadków dotyczących umów zamiany, które mogą interesować przedsiębiorców, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Jedynie w przypadku umowy zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu, podstawę opodatkowania stanowić będzie różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali.

Stawki podatku w przypadku przeniesienia własności będą analogiczne, jak w przypadku umów sprzedaży.

Jeśli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki, podatek pobiera się przy zastosowaniu najwyższej stawki.

 

Stawki PCC w przypadku umów pożyczki i depozytu nieprawidłowego

Przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego, podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki albo depozytu. Jeśli umowa określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy, podstawą opodatkowania stanowi kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Stawka podatku wynosi 0,5%, z wyjątkiem stawek sanacyjnych, o których przeczytasz w dalszej części tekstu.

 

Stawki PCC w przypadku ustanowienia hipoteki

W przypadku ustanowienia hipoteki, podstawą opodatkowania jest kwota zabezpieczonej wierzytelności.

Stawka podatku od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie istniejących wierzytelności liczona jest od kwoty zabezpieczonej wierzytelności i wynosi 0,1%.

Jeżeli wysokość wierzytelności jest nieustalona, wyjątkowo będziesz mieć do czynienia z kwotowo określoną stawką w wysokości 19 zł.

 

Stawki PCC w przypadku umów spółki

Stawka podatku od umów spółki wynosi 0,5%. Znacznie większego problemu niż ustalenie stawki może jednak nastręczać ustalenie podstawy opodatkowania, gdyż w tym przypadku możesz mieć do czynienia z wieloma sytuacjami, które będą generowały różne skutki w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami ustawy o PCC, przy umowie spółki podstawę opodatkowania PCC stanowi:

 • przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,
 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 • przy dopłatach – kwota dopłat,
 • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,
 • przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania (wartość tę przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania),
 • przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,
 • przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego.

Brzmi skomplikowanie? To nie wszystko. Od podstawy opodatkowania w przypadku umów spółki odlicza się bowiem:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Od tak obliczonej podstawy opodatkowania, musisz opłacić podatek w wysokości 0,5%.

 

Co grozi za niezapłacenie PCC?

Za niezapłacenie podatku grożą oczywiście sankcje. Nie inaczej jest w przypadku PCC.

 

Podwyższone stawki PCC

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wydają się nominalnie niskie (choć w rzeczywistości mogą spowodować całkiem spore zobowiązanie podatkowe, zależnie od ilości i wartości przedmiotów czynności podlegających opodatkowaniu). Niemniej jednak, przepisy przewidują stawkę sankcyjną w wysokości aż 20%!

Podatek w tej wysokości zapłacisz, jeśli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:

 • powołasz się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
 • powołasz się na fakt zawarcia umowy pożyczki (powyżej kwoty określonej w przepisach o podatku od spadków i darowizn) z członkiem najbliższej rodziny (małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą) i nie udokumentujesz otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym.

 

Sankcje karne skarbowe

Stawka podatku w wysokości 20% będzie z pewnością dotkliwa, jednak to nie koniec. Należy pamiętać również o przepisach karnych skarbowych, które dotyczą wszystkich podatków.

Jeśli uchylając się od opodatkowania, nie ujawniasz właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składasz deklaracji, przez co narażasz podatek na uszczuplenie, grożą Ci sankcje karne. W grę wchodzi kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, grozi Ci tylko kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych, a jeżeli nie przekracza ona ustawowego progu podlegasz karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Również niewpłacanie podatku w terminie może skutkować sankcjami karnymi, o ile jest ono uporczywe. Jeżeli uporczywie nie wpłacasz w terminie podatku podlegasz karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe w tej sprawie wpłacisz całość należnego podatku na rzecz właściwego organu.

 

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem powszechnie spotykanym, z którym trudno nie zetknąć się prowadząc działalność gospodarczą. O ile w przypadku sprzedaży, przedsiębiorcy będą mieli do czynienia raczej z podatkiem VAT niż PCC, o tyle w przypadku umów spółki lub pożyczki, bardzo często będzie powstawał obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku.

Lektura tego artykułu może skłonić Cię do przemyślenia, że mnogość sytuacji, które mogą występować w przypadku tego podatku powoduje, że trudno samemu sobie poradzić z jego rozliczeniem. Biuro rachunkowe nie może rzecz jasna wykonywać niektórych czynności doradztwa podatkowego, jak choćby sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu PCC, jednak z pewnością może Ci pomóc w prawidłowym wypełnieniu Twoich obowiązków.

Jeżeli Twoja obecna księgowość nie sprawdza się pod tym względem, pozostawiając Cię bez odpowiedniej opieki w tym zakresie, możesz narazić się na nieprzyjemne konsekwencje, poczynając od bardzo wysokich stawek podatku, a na sankcjach karnych skarbowych kończąc.

Biuro rachunkowe lub zatrudniony księgowy może sporządzać w Twoim imieniu zeznania i deklaracje podatkowe i udzielać Ci pomocy w tym zakresie. Jeśli boisz się o poprawność rozliczeń prowadzonych przez obecną księgowość lub zauważysz, że w ogóle nie są one prowadzone w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, nie czekaj i skontaktuj się z nami. Od lat pomagamy przedsiębiorcom w prawidłowych rozliczeniach z fiskusem, również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy w sporządzaniu deklaracji z zakresu PCC, a także innych podatków.

PCC jest podatkiem powszechnie spotykanym, lecz nieraz traktowanym po macoszemu. Tak być nie powinno. Zadzwoń do nas już dziś bądź umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)