.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło? O czym musisz pamiętać podpisując taką umowę z własną spółką z o.o.? Jakie podatki i składki na ubezpieczenie zapłacisz? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z punktu widzenia umowy o dzieło istotne jest osiągnięcie określonego, zgodnego z przedmiotem umowy rezultatu.

Jest to jedna z cech, która odróżnia umowę o dzieło od umowy zlecenia, w przypadku której kluczowe jest staranne działanie przy wykonywaniu zobowiązań z niej wynikających.

Dzieło jest efektem czyjegoś działania. Może je stanowić np. utwór literacki, naukowy czy artystyczny. Zakwalifikować jako dzieło można zarówno twór materialny, jak i niematerialny, a także zarówno rzecz już istniejącą, jak i taką która została przetworzona.

Umowa o dzieło charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie jej kształtowania. Z puntu widzenia jej ważności przepisy nie wymagają żadnej konkretnej formy. Dowolnie można określić również sposób wykonania dzieła, a także czas i miejsce. Charakterystyczne dla umowy o dzieło jest również to, że nie musi ono zostać wykonane osobiście przez przyjmującego zamówienie, o ile nie wynika to z treści umowy lub charakteru dzieła. Jednakże, przy powierzaniu wykonania zadań, nie znika rzecz jasna odpowiedzialność przyjmującego zamówienie względem zamawiającego.

Czy możesz zawrzeć umowę o dzieło z własną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem, posiadającym własną osobowość prawną, zatem jak najbardziej możliwe i co najważniejsze legalne, jest zawieranie przez wspólnika z taką spółką umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło.

Należy tu jednak zaznaczyć, że przedmiot umowy nie powinien dotyczyć standardowych obowiązków wspólnika. Zawarcie umowy o dzieło w przedmiocie innych spraw, które nie należą do takich obowiązków, jest zatem jak najbardziej możliwe. Przykładem przedmiotu takiej umowy może być wykonanie dla spółki opinii lub ekspertyzy.

Przy zawieraniu umów z własną spółką trzeba pamiętać o kilku zastrzeżeniach wynikających z przepisów prawa, w sytuacji gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Przede wszystkim, przy zawieraniu umowy między członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Alternatywą dla tego rozwiązania jest powołanie pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników.

Zasady te nie odnoszą się jednak do sytuacji, w której wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi (lub wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce), a wspólnik ten jest zarazem jedynym członkiem zarządu. W tej sytuacji, czynność prawna między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego, chyba że czynność jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

ksiegowosc sp zoo

Umowa o dzieło a podatek i ZUS

Istotne jest również, że umowa o dzieło nie generuje obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia (ani społeczne, ani zdrowotne).

Dochód z takiej umowy jest zatem opodatkowany jedynie podatkiem dochodowym. Spółka (zamawiający) zobowiązana jest jako płatnik do obliczenia, pobrania od podatnika (przyjmującego zamówienie) i wpłacenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Jak wyglądają koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło?

Jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych (w przypadku przychodów z tytułu przewidzianych w przepisach czynności) istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku umów, które nie przenoszą praw autorskich, można skorzystać ze standardowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu.

Warto tutaj podkreślić, że podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty granicznej wynoszącej 120 000 zł (górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej).

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą tylko wymienionych w ustawie o PIT przychodów, np. działalności twórczej w zakresie literatury, muzyki, sztuk plastycznych, czy też działalności publicystycznej. 

Jeżeli masz jakieś pytania w zakresie zawarcia umowy o dzieło z własną spółką z o.o. bądź stoisz przed decyzją o jej założeniu, a chciałbyś, aby od początku była prowadzona w sensowny, pod kątem obciążeń podatkowych, sposób, napisz do nas lub:

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.1/5 - (8 votes)