Czym charakteryzuje się umowa o dzieło? O czym musisz pamiętać podpisując taką umowę z własną spółką z o.o.? Jakie podatki i składki na ubezpieczenie zapłacisz? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

 

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z punktu widzenia umowy o dzieło istotne jest osiągnięcie określonego, zgodnego z przedmiotem umowy rezultatu.

Jest to jedna z cech, która odróżnia umowę o dzieło od umowy zlecenia, w przypadku której kluczowe jest staranne działanie przy wykonywaniu zobowiązań z niej wynikających.

Dzieło jest efektem czyjegoś działania. Może je stanowić np. utwór literacki, naukowy czy artystyczny. Zakwalifikować jako dzieło można zarówno twór materialny, jak i niematerialny, a także zarówno rzecz już istniejącą, jak i taką która została przetworzona.

Umowa o dzieło charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie jej kształtowania. Z puntu widzenia jej ważności przepisy nie wymagają żadnej konkretnej formy. Dowolnie można określić również sposób wykonania dzieła, a także czas i miejsce. Charakterystyczne dla umowy o dzieło jest również to, że nie musi ono zostać wykonane osobiście przez przyjmującego zamówienie, o ile nie wynika to z treści umowy lub charakteru dzieła. Jednakże, przy powierzaniu wykonania zadań, nie znika rzecz jasna odpowiedzialność przyjmującego zamówienie względem zamawiającego.

 

Czy możesz zawrzeć umowę o dzieło z własną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem, posiadającym własną osobowość prawną, zatem jak najbardziej możliwe i co najważniejsze legalne, jest zawieranie przez wspólnika z taką spółką umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło.

Należy tu jednak zaznaczyć, że przedmiot umowy nie powinien dotyczyć standardowych obowiązków wspólnika. Zawarcie umowy o dzieło w przedmiocie innych spraw, które nie należą do takich obowiązków, jest zatem jak najbardziej możliwe. Przykładem przedmiotu takiej umowy może być wykonanie dla spółki opinii lub ekspertyzy.

Przy zawieraniu umów z własną spółką trzeba pamiętać o kilku zastrzeżeniach wynikających z przepisów prawa, w sytuacji gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Przede wszystkim, przy zawieraniu umowy między członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Alternatywą dla tego rozwiązania jest powołanie pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników.

Zasady te nie odnoszą się jednak do sytuacji, w której wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi (lub wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce), a wspólnik ten jest zarazem jedynym członkiem zarządu. W tej sytuacji, czynność prawna między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego, chyba że czynność jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 

Umowa o dzieło a podatek i ZUS

Istotne jest również, że umowa o dzieło nie generuje obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia (ani społeczne, ani zdrowotne).

Dochód z takiej umowy jest zatem opodatkowany jedynie podatkiem dochodowym. Spółka (zamawiający) zobowiązana jest jako płatnik do obliczenia, pobrania od podatnika (przyjmującego zamówienie) i wpłacenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

 

Jak wyglądają koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło?

Jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych (w przypadku przychodów z tytułu przewidzianych w przepisach czynności) istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku umów, które nie przenoszą praw autorskich, można skorzystać ze standardowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu.

Warto tutaj podkreślić, że podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty granicznej wynoszącej 85 528 zł (górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej). Dodatkowo, możliwą do odliczenia kwotę przychodów może zmniejszyć wykorzystana kwota zwolnienia w postaci tzw. PIT dla młodych. 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą tylko wymienionych w ustawie o PIT przychodów, np. działalności twórczej w zakresie literatury, muzyki, sztuk plastycznych, czy też działalności publicystycznej. 

Jeżeli masz jakieś pytania w zakresie zawarcia umowy o dzieło z własną spółką z o.o. bądź stoisz przed decyzją o jej założeniu, a chciałbyś, aby od początku była prowadzona w sensowny, pod kątem obciążeń podatkowych, sposób, napisz do nas lub:


Data ostatniej aktualizacji artykułu: