Data ostatniej aktualizacji artykułu:

Czym charakteryzuje się Umowa o Dzieło? O czym musisz pamiętać podpisując taką umowę z własną firmą? Jakie podatki i składki na ubezpieczenie zapłacisz? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

 

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?

 

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z punktu widzenia umowy o dzieło istotne jest osiągnięcie określonego, zgodnego z przedmiotem umowy rezultatu.

Jest to jedna z cech, która odróżnia umowę o dzieło od umowy zlecenia, w przypadku której z kolei kluczowe jest staranne działanie przy wykonywaniu zobowiązań z niej wynikających.

Dzieło jest efektem czyjegoś działania. Może je stanowić np. utwór literacki, naukowy czy artystyczny. Zakwalifikować jako dzieło można zarówno twór materialny, jak i niematerialny, a także zarówno rzecz już istniejącą jak i taką która została przetworzona.

Umowa o dzieło charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie jej kształtowania. Do jej ważności nie jest wymagana przepisami żadna konkretna forma. Dowolnie można określić również sposób wykonania dzieła, a także czas i miejsce. Charakterystyczne dla umowy o dzieło jest również to, że nie musi ono zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Jednak, przy powierzaniu wykonania zadań innym osobom wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

 

Czy możesz zawrzeć umowę o dzieło z własną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem, posiadającym własną osobowość prawną, zatem jak najbardziej możliwe i co najważniejsze legalne jest zawieranie przez wspólnika z taką spółką umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło.

Należy tu jednak zaznaczyć, że przedmiot umowy nie powinien dotyczyć standardowych obowiązków wspólnika. Zawarcie umowy o dzieło w przedmiocie innych spraw, które nie należą do takich obowiązków, jest zatem jak najbardziej możliwe. Przykładem przedmiotu takiej umowy może być wykonanie dla spółki opinii lub ekspertyzy.

Przy zawieraniu umów z własną spółką trzeba pamiętać o kilku zastrzeżeniach wynikających z przepisów prawa gospodarczego kiedy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Przede wszystkim, przy zawieraniu umowy między członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Alternatywą dla tego rozwiązania jest powołanie pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników, uprawnionego do reprezentacji spółki.

Zasady te nie odnoszą się jednak do sytuacji, w której wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi (lub wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce), a wspólnik ten jest zarazem jedynym członkiem zarządu.

W tej sytuacji, czynność prawna między tym wspólnikiem, a reprezentowaną przez niego spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego, chyba że czynność jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 

Umowa o dzieło a podatek i ZUS

 

Istotne jest również, że osoba, która jest zatrudniona na umowę o dzieło nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie (ani społeczne ani zdrowotne).

Dochód z takiej umowy jest zatem opodatkowany jedynie podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, tzn. spółka (zamawiający) jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia, pobrania od podatnika (wykonawcy) i wpłacenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

 

Jak wyglądają koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło?

 

Jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku umów, które nie przenoszą praw autorskich, standardowo można skorzystać z 20% kosztów uzyskania przychodu.

Warto tutaj podkreślić, że w pierwszym przypadku możliwość taka istnieje jednak do kwoty granicznej 85 528 zł, co oznacza, że odliczone koszty nie mogą przekraczać 42 764 zł.

Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której przychód z tytułu umowy jest znaczny. Może się wtedy okazać, że korzystniejsze będzie 20% uzyskania przychodu, przy którym brak jest podobnych ograniczeń.

Jeżeli masz jakieś pytania w zakresie zawarcia umowy o dzieło z własną spółką z o.o., bądź stoisz przed decyzją o jej założeniu, a chciałbyś, by od początku była prowadzona w sensowny pod kątem obciążeń podatkowych sposób, napisz do nas lub: