.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
Jeśli wejdziesz w spór z organem podatkowym, możesz odwołać się od jego decyzji do wyższej instancji. Jeśli rozstrzygnięcie organu wyższej instancji Cię nie usatysfakcjonuje masz możliwość skorzystania z drogi sądowej. Sprawy z zakresu prawa podatkowego rozpatrywane są przez sądy administracyjne. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem przed tego rodzaju sądami.

Kiedy i po co iść do sądu w sprawach podatkowych?
Sądy administracyjne – WSA i NSA
Główne zasady postępowania przed sądami administracyjnymi
Pełnomocnicy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Jak wygląda postępowanie przed sądem administracyjnym?
Środki odwoławcze

Kiedy i po co iść do sądu w sprawach podatkowych?

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją organu podatkowego, masz możliwość odwołania się od niej do organu wyższej instancji. Jeżeli jednak organ wyższej instancji nie uwzględni Twoich racji i nie będziesz mieć możliwości skorzystania z narzędzi administracyjnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej, pozostaje Ci jedynie udanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, by rozstrzygnął on spór pomiędzy Tobą a organem podatkowym.

Sąd może również okazać się ostatnią deską ratunku w przypadku otrzymania negatywnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, np. w sprawie prawa do korzystania z ulgi IP Box, prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego lub w jakiejkolwiek innej sprawie, w której zwrócisz się o wydanie takiej interpretacji. Do sądu administracyjnego możesz również zwrócić się w wielu sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej. Więcej na temat samej egzekucji przeczytasz w artykule Egzekucja administracyjna – czy jest się czego bać?

Sąd może np. stwierdzić nieważność decyzji organu lub uchylić ją w części bądź całości. Dzięki niezawisłym sądom nie musisz być skazana/-y na wolę organów podatkowych i egzekucyjnych, których interesy mogą zdecydowanie różnić się od Twoich.

 

Sądy administracyjne – WSA i NSA

Zgodnie z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Omawiane w tym artykule sądy administracyjne sprawują niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu państwa. Konstytucja stanowi, że:

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Zdanie pierwsze powyższego przepisu Konstytucji jest kluczowe dla praw podatników. Oznacza bowiem, że organy administracji publicznej, w tym np. organy podatkowe podlegają kontroli niezależnych i niezawisłych sądów administracyjnych.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi jest dwuinstancyjne. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne (WSA). Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nadzoruje działalność WSA w zakresie orzekania w określonym ustawami trybie. W szczególności NSA rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń WSA oraz podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne i rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA. Innymi słowy, pierwszą instancję sądownictwa administracyjnego tworzą WSA, natomiast NSA jest drugą instancją, do której można się odwołać od orzeczenia WSA.

Przykładów spraw podatkowych i celnych, które mogą zostać skierowane do sądu, można mnożyć bez liku. Przykładowo dzięki wniesieniu sprawy do sądu, pewnej spółce udało się w pierwszej instancji uzyskać uchylenie zaskarżonego przez nią postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące konwoju towarów zarządzonego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. I SA/Go 63/18). Innej skarżącej stronie (również w pierwszej instancji) udało się zaś uzyskać uchylenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która utrzymywała w mocy decyzję Prezydenta Miasta J. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (Wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 1134/17). Zachęcamy do zapoznania się z tymi przykładami, by lepiej zrozumieć w jaki sposób sądy kontrolują działalność organów administracji publicznej.

Sprawy wnoszone do sądów administracyjnych mogą dotyczyć również wielu innych rodzajów spraw, takich jak np. bezczynność lub przewlekłość postępowania, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, czy też pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach.

 

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego a sąd administracyjny

Omówmy szerzej ostatni z wymienionych rodzajów spraw. W celu uzyskanie ochrony prawnopodatkowej możesz zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykułach Czym są interpretacje i objaśnienia podatkowe? oraz Jaką ochronę dają podatnikom interpretacje i objaśnienia podatkowe?

Nie zawsze jednak przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zostaną ocenione przez Dyrektora KIS po Twojej myśli. W takiej sytuacji możesz zwrócić się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowią, że:

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Nie masz więc dowolności w zaskarżaniu pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Składając skargę musisz wskazać jakie przepisy postępowania zostały naruszone lub dlaczego wykładnia organu podatkowego jest błędna, bądź też dlaczego organ dokonał niewłaściwej oceny zastosowania przepisu prawa materialnego. Pamiętaj, że sąd nie będzie miał możliwości odnieść się do błędów organu, których nie wskażesz. Twoje zarzuty wiążą bowiem sąd. Nie może on więc w swoim rozstrzygnięciu wyjść poza nie.

Przykładami interpretacji podatkowych w indywidualnych sprawach mogą być m.in. interpretacje dotyczące stosowania tzw. ulgi IP Box. Jak pokazuje np. Wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 665/20, w niektórych sytuacjach warto walczyć o swoje racje. WSA uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną, wskazując jednocześnie, aby przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ uwzględnił opinię prawną przedstawioną w uzasadnieniu do wyroku. Dla podatnika z pewnością była to doskonała wiadomość. Chodzi bowiem o możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, która mogła pozwolić mu na znaczne oszczędności.

 

Główne zasady postępowania przed sądami administracyjnymi

Opisane wcześniej przykłady pokazują, że bardzo często podatnicy skutecznie dochodzą swoich racji przed sądami administracyjnymi. W sporach z urzędnikami nie stoją więc na przegranej pozycji. Oczywiście nie w każdej sytuacji spór sądowy będzie grą wartą świeczki. W podjęciu decyzji o dochodzeniu swoich praw przed sądem z pewnością pomogą Ci radcowie prawni, adwokaci, czy też doradcy podatkowi. Jeśli jednak zdecydujesz się walczyć o swoje przed sądem, dobrze byś wiedział/-a jakimi zasadami rządzi się postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wspomnieliśmy już o dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi. Warto wskazać również na udzielanie przez sąd pomocy stronom występującym bez profesjonalnych pełnomocników. Jeśli występujesz w sądzie bez pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, sąd udzieli Ci niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań.

Mimo iż wymiar sprawiedliwości kojarzy się z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, zasadą jest jej zakończenie w możliwie jak najkrótszym czasie. Sąd powinien podejmować czynności mające na celu jak najszybsze załatwienie sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia już na pierwszym posiedzeniu. Niestety w praktyce tak szybkie rozstrzygnięcie sprawy nie zawsze będzie możliwe.

Istotną zasadą jest możliwość udziału niektórych podmiotów w postępowaniu. Mogą w nim wziąć udział prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z perspektywy prowadzenia biznesu szczególnie interesujący jest udział tego ostatniego. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji przysługują mu prawa strony. W zakresie przewidzianym w przepisach, uczestnikami postępowania mogą być również organizacje społeczne.

Kolejna ważna regulacja związana jest z jawnością postępowania. Zasadą jest, ze rozwiązanie sprawy odbywa się jawnie, choć przepisy mogą przewidywać również wyłączenie jawności postępowania. Warto brać to pod uwagę przed wstąpieniem na drogę sądową. Przy jawności postępowania łatwo o ujawnienie istotnych informacji np. swojej konkurencji rynkowej. Warto więc zastanowić się dobrze z jakimi ryzykami wiąże się dla Ciebie prowadzenie sprawy sądowej.

Warto zwrócić uwagę na pewną zasadę dotyczącą szczególnych sytuacji z wątkiem karnym w tle. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny. Jeśli więc zostaniesz prawomocnie skazana/-y np. wyrokiem karnym skarbowym, a sprawa ta ma wpływ na sprawę administracyjną, sąd administracyjny musi brać pod uwagę popełnienie przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego.

 

Pełnomocnicy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przed sądem administracyjnym możesz występować osobiście lub przez pełnomocnika. Twoimi pełnomocnikami mogą być:

 • adwokat lub radca prawny,
 • inny skarżący lub uczestnik postępowania,
 • Twoi: małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające z Tobą w stosunku przysposobienia,
 • inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Ponadto pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

W zależności od przedmiotu sprawy, pełnomocnikami mogą być również rzecznicy patentowi, a co ważniejsze w przypadku omawianej w tym artykule problematyki, także doradcy podatkowi. Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących spraw z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

 

Pełnomocnictwo

Można wyróżnić 3 rodzaje pełnomocnictw w kontekście postępowania przed sądem administracyjnym:

 1. ogólne – do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;
 2. do prowadzenia poszczególnych spraw;
 3. do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Pełnomocnictwa można udzielić zarówno na piśmie, jak i w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do:

 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem;
 • udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • cofnięcia skargi w całości lub w części, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 • odbioru kosztów postępowania.

Warto o tym pamiętać udzielając pełnomocnictwa. W razie czego pamiętaj jednak, że stając przed sądem razem z pełnomocnikiem możesz prostować lub odwoływać oświadczenia swojego pełnomocnika. Poza Twoją obecnością konieczne jest jednak, by Twoje sprostowanie lub odwołanie oświadczenia miało miejsce niezwłocznie. Jeśli zajdzie taka potrzeba masz również możliwość odwołania pełnomocnictwa. Takie wypowiedzenie odniesie skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym, a w stosunku do strony przeciwnej i innych uczestników od dnia doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

 

Jak wygląda postępowanie przed sądem administracyjnym?

Postępowanie przed WSA wiąże się z koniecznością wniesienia skargi, a w pewnych przypadkach z wniesieniem sprzeciwu lub złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, do których w znacznej mierze stosuje się przepisy o skargach.

 

Skarga

Aby wnieść skargę konieczne jest wcześniejsze wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły Ci one w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Wyjątkami w tym zakresie są skargi wnoszone przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

Skargę musisz wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Ci rozstrzygnięcia w sprawie lub interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego opinii zabezpieczającej i odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi musisz wnieść w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziałaś/-eś się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez Twojej winy i rozpoznać skargę. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, skargę można wnieść w każdym czasie. Również w każdym czasie można wnieść skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, jednak konieczne jest wcześniejsze wniesienie ponaglenia do odpowiedniego organu.

Co ciekawe, skargę wnosi się, co do zasady, nie bezpośrednio do sądu, lecz za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, co może rodzić pewne obawy wśród skarżących podatników. Niedopełnienie przez organ obowiązków z tym związanych może jednak skutkować wymierzeniem mu grzywny przez sąd.

Co do zasady, wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania aktu lub czynności, choć przepisy przewidują w tym zakresie pewne wyjątki.

 

Posiedzenia sądowe

W wyniku opisanych działań sąd wyznaczy termin posiedzenia, o czym powiadomi Cię na piśmie. Na takie posiedzenie poza stronami i osobami wezwanymi mogą wejść również inne pełnoletnie osoby, a za zgodą sądu także osoby małoletnie. Na posiedzenia niejawne wstęp mają tylko osoby wezwane.

W toku sprawy strony sporu bronią swoich racji, kierując się przewidzianymi w przepisach zasadami postępowania. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący.

 

Wyrok lub postanowienie

Efektem rozprawy jest wydanie przez sąd wyroku, a pewnych przypadkach postanowienia.

W przeciwieństwie do spraw związanych interpretacjami podatkowymi, opiniami zabezpieczającymi i odmowami wydania tych opinii, generalnie rzecz biorąc sąd nie jest związany zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną. Nie może jednak wydać orzeczenia na Twoją niekorzyść, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę, choć w zawiłych sprawach może być opóźnione o maksymalnie 14 dni.

Dość mocno upraszczając można powiedzieć, że jeśli sąd przyzna Ci rację, Twoja skarga zostanie uwzględniona. W innym przypadku sąd oddali skargę. Może być ona również nieuwzględniona jedynie w części. W przypadku jej uwzględnienia ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Sąd może również stwierdzić nieważność skarżonej decyzji lub postanowienia, bądź tez stwierdzić ich wydanie z naruszeniem prawa. Ma również możliwość umorzenia postępowania w określonych przepisami przypadkach.

 

Środki odwoławcze

Postanowienie sądu pierwszej instancji nie musi kończyć sprawy. Możliwe jest bowiem skorzystanie ze środków odwoławczych, a wyjątkowych przypadkach także wznowienie postępowania.

 

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje (z pewnymi wyłączeniami) skarga kasacyjna do NSA, którą może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Skarga kasacyjna musi mieć odpowiednią podstawę. Można ją oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, bądź na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Nie licząc pewnych wyjątków, skargi kasacyjnej nie można sporządzić samodzielnie. Skarga powinna bowiem zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami możliwe jest również sporządzenie jej przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego.

Co do zasady, skargę kasacyjna należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Ci odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej NSA rozpoznaje skargę w składzie 3 sędziów. Rozpoznając skargę od wyroku NSA wydaje wyrok, a w przypadku skargi od postanowienia wydaje on postanowienie.

Skarga kasacyjna może zostać oddalona albo uwzględniona. W tym drugim przypadku skutkuje to przekazaniem sprawy WSA do ponownego rozpatrzenia. Choć NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi, może on również uchylić wyrok w części niezaskarżonej, jeżeli zachodzi nieważność postępowania. W razie ponownego rozpoznania sąd, któremu została przekazana sprawa jest związany wykładnią dokonaną w danej sprawie przez NSA.

 

Zażalenie

Innym środkiem odwoławczym jest zażalenie do NSA. Przysługuje ono na postanowienia WSA w przewidzianych w przepisach przypadkach oraz we wskazanych w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sytuacjach, takich jak m.in. umorzenie postępowania, odrzucenie skargi kasacyjnej, czy też ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Co do osób, które mogą sporządzić zażalenie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, stosuje się tu analogiczne zasady jak w przypadku samej skargi.

Postępowanie związane z wniesieniem zażalenia toczy się w większości w ten sposób co w przypadku skargi kasacyjnej.

 

Wznowienie postępowania

Postępowanie, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem może zostać wznowione. Możliwość ta dotyczy jednak wyjątkowych sytuacji, które zostały przewidziane w przepisach.

Przykładami mogą być fakt uczestnictwa w składzie sądu osoby nieuprawnionej, gdy strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia tej osoby, czy też sytuacja gdy orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa. Możesz zażądać wznowienia postępowania również, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego na podstawie którego zostało wydane orzeczenie z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą.

Niedopuszczalne jest jednak dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.

 

Podsumowanie

Postępowanie sądowe jest czasochłonne i kosztowne. Niemniej jednak, w wielu sytuacjach gra może okazać się warta świeczki. Zobowiązania podatkowe, egzekucja administracyjna, czy też negatywna interpretacja podatkowa to tylko jedne z wielu możliwych powodów skierowania sprawy administracyjnej do sądu.

W wielu sytuacjach warto dochodzić swoich praw przed sądem, zamiast zdawać się na wolę organów podatkowych. Dobrze jednak być pewnym swoich racji. W znacznej części spraw, np. związanej z problematyką zobowiązań podatkowych, podstawowym zagadnieniem, o które trzeba zadbać jest poprawność rozliczeń księgowych. Księgi podatkowe stanowią bowiem jeden z podstawowych dowodów w sprawach związanych z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi.

Jeśli chcesz, aby Twoje rozliczenia były prawidłowe na wypadek wstąpienia przez Ciebie na drogę sądową lub jeśli Twoja dotychczasowa księgowość popełniła błędy, które mogą kosztować Cię przegranie sprawy sądowej, nie czekaj i zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie. Wspólnie sprawdzimy jak możemy pomóc Ci w Twojej sytuacji!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

Rate this post
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda