12 210 08 78 info@sovaksiegowosc.pl

Jeśli chcesz założyć własną firmę na terenie Polski, a nie posiadasz polskiego obywatelstwa, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Spółka z o.o. dla obcokrajowców

 

Coraz więcej obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, decyduje się na założenie biznesu na terenie Polski. Prowadzenie firmy w Polsce jest szczególnie atrakcyjne chociażby ze względu na stosunkową łatwość w przełamaniu bariery językowej w stosunku do innych krajów.

Największą popularnością cieszą się spółki kapitałowe, ponieważ dla większości cudzoziemców zakładanie oraz przystępowanie do nich jest nieograniczone. Z kolei najczęściej wybieraną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym w dalszej części artykułu skupimy się na tym jak założyć spółkę z o.o. z perspektywy obywateli innych krajów, a w szczególności Ukrainy.

 

 

Kto może założyć spółkę z o.o. w Polsce?

 

Według ust.1, 2 art. 4 wymienionych w rozdziale 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Dodatkowo, bez żadnych ograniczeń firmę mogą założyć obcokrajowcy, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy bądź korzystają z ochrony tymczasowej na terenie Polski.

Co jednak z obywatelami, którzy nie zaliczają się do żadnej z tych grup? W ust. 3 wyżej wymienionej ustawy możemy znaleźć następujący zapis:

 

Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Z powyższych treści wynika zatem, że każda osoba będąca obywatelem innego kraju może prowadzić na terenie Polski spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Najbardziej uniwersalną formą działalności oraz umożliwiającą stosunkowo szerokie możliwości staje się jednak spółka z o.o. W związku z tym najwięcej firm zakładanych w Polsce przez obcokrajowców, w tym Ukraińców, jest rejestrowane właśnie w tej formie.

Rejestracja spółki z o.o.

 

Według obowiązującego w Polsce prawa, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny (na podstawie aktu notarialnego), bądź przez Internet (korzystając z gotowej umowy spółki). Takie same zasady obowiązują również obcokrajowców.

Rejestracja przez Internet jest możliwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. Ta forma jest zdecydowanie wygodniejsza, szybsza i wymaga mniejszego nakładu środków. Założenie działalności w sposób tradycyjny generuje bowiem dodatkowe koszty, związane przede wszystkim ze sporządzeniem aktu notarialnego. Więcej na temat sposobów rejestracji spółki z o.o. znajdziesz w tym artykule.

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet

 

Do niedawna założenie spółki z o.o. w trybie S24 przez obcokrajowca było nierealne, ponieważ system teleinformatyczny jako jedno z kryteriów umożliwiających rejestrację uwzględniał podanie numeru PESEL. Oczywiście, jeśli posiadasz kartę pobytu bądź masz nadany numer PESEL bez przeszkód mogłeś tego dokonać, jednak większość obcokrajowców nie miała takiej możliwości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym obowiązek ten został zniesiony:

art. § 3. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po: 1) podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL, o ile dana osoba jest obowiązana do jego posiadania, miejsca urodzenia, identyfikatora dokumentu tożsamości (seria, numer, kod lub inne cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu), nazwy tego dokumentu, organu, który go wydał, ze wskazaniem siedziby i państwa, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji;

Jak wynika z powyższego zapisu, w przypadku gdy jesteś obcokrajowcem, który nie ma nadanego numeru PESEL, bez przeszkód możesz dokonać rejestracji.  Warto jednak abyś rozważył korzyści płynące z jego posiadania – będziesz mógł  wówczas bezpłatnie założyć Profil Zaufany ePUAP za pomocą, którego podpiszesz dokumenty oraz bez przeszkód złożysz elektroniczne sprawozdanie finansowe (w związku z nowelizacją ustawy o KRS system zaakceptuje sprawozdanie finansowe, które zostało do niego wprowadzone przez członka zarządu posiadającego numer PESEL).
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wniosku o nadanie numeru PESEL, sprawdź ten link.

 

Zawieranie umowy spółki z o.o. przez obcokrajowca

 

Według prawa umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wymóg ten nie dotyczy jednak spółek rejestrowanych w systemie S24. Wówczas bowiem umowa spółki konstruowana jest według gotowego wzorca i nie musi być potwierdzona notarialnie, co znacznie obniża koszty rejestracji.

Do niedawna celem zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należało podać numer PESEL. Obowiązek ten jednak został zniesiony. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym, czytamy:

§4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

W związku z powyższym zamiast numeru PESEL wystarczy podać numer paszportu ze wskazaniem Państwa jego wystawienia i w ten sposób zawrzeć umowę spółki.

Nabywanie udziałów w spółce z o.o. przez obcokrajowca

 

Obywatele innych krajów, w tym Ukrainy, na równi z prawem do rejestracji spółki z o.o. posiadają także prawo do zostania udziałowcem bądź prezesem polskiej firmy. Jeżeli jednak rozważasz zakup udziałów, powinieneś upewnić się czy nabywana spółka nie posiada prawa własności bądź też użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 1 ust. 1-3 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zakup nieruchomości przez obcokrajowca wymaga zezwolenia. Celem ubiegania się o jego uzyskanie powinieneś:

  • określić nieruchomości, które należą do majątku spółki bądź pozostają w jej użytkowaniu wieczystym,
  • przedstawić formę prawną nabycia udziałów spółki,
  • przedstawić oznaczenie spółki z o.o., której udziały nabywasz,
  • przedstawić własne oznaczenie oraz status prawny.

Jakie są korzyści założenia spółki z o.o. w Polsce?

 

Główną zaletą, jaką daje założenie spółki z o.o., szczególnie poprzez system S24, jest możliwość wejścia na polski rynek w ciągu zaledwie 24 godzin. Dodatkową korzyścią dla cudzoziemców jest szansa ubiegania się o kartę pobytu na podstawie prowadzonej firmy. Będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki możesz ubiegać się o wizę celem prowadzenia działalności. Jeżeli natomiast Twoja spółka przez dłuższy okres czasu będzie zarejestrowana w Polsce możesz starać się o zezwolenie na pobyt czasowy, a następnie o kartę stałego pobytu.

Podsumowanie

 

Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację spółki z o.o. warto żebyś pozostawał w kontakcie z tłumaczem lub ustanowił pełnomocnika, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności. Wszelkie formalne braki mogą być przeszkodą uniemożliwiającą rozpoczęcie działalności w Polsce. W związku z tym warto mieć przy sobie kogoś kto jest zaznajomiony z polskimi przepisami. Dodatkowo, sam powinieneś zaznajomić się z prawem dotyczącym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak samo jak polscy obywatele będziesz bowiem musiał odpowiadać za wszelkie niedopatrzenia.

Warto żebyś pamiętał, że wszystkie dokumenty, które będą Ci potrzebne podczas rejestracji powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W sytuacji gdy nie władasz biegle językiem polskim, a pragniesz założyć spółkę w sposób tradycyjny, podczas zawierania aktu notarialnego również będzie wymagana obecność tłumacza.

Jeśli myślisz o założeniu spółki z o.o. na terenie Polski albo masz jakiekolwiek pytania co do treści tego artykułu napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – chętnie pomożemy!

Wolisz porozmawiać przez e-mail?

Napisz do nas!