Jeśli chcesz założyć własną firmę na terenie Polski, lecz nie posiadasz polskiego obywatelstwa, z poniższego artykułu dowiesz się, jakie możliwości stoją przed Tobą.

Spółka z o.o. dla obcokrajowców

Coraz więcej obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, decyduje się na założenie biznesu na terenie Polski. Prowadzenie firmy w Polsce jest dla nich szczególnie atrakcyjne, chociażby ze względu na stosunkową łatwość w przełamaniu bariery językowej.

Największą popularnością wśród cudzoziemców cieszą się spółki kapitałowe, ponieważ zakładanie oraz przystępowanie do nich jest dla większości obcokrajowców nieograniczone. Najczęściej wybieraną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym, w dalszej części artykułu skupimy się na tym, jak założyć spółkę z o.o., z perspektywy obywateli innych krajów – w szczególności Ukrainy.

 

Kto może założyć spółkę z o.o. w Polsce?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mogą także m.in. obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, czy też status uchodźcy. Podobnie jest w przypadku osób, które korzystają w Polsce z ochrony czasowej, a także tych, którzy posiadają ważną Kartę Polaka. To jednak tylko niektóre wymieniane przez ustawę przypadki.

A co z obcokrajowcami, którzy nie zaliczają się do żadnej z grup mogących podejmować i wykonywać działalność na zasadach takich jak obywatele polscy? W art. 4 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy możemy znaleźć następujący zapis:

Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Z powyższego wynika zatem, że każda osoba będąca obywatelem innego kraju może prowadzić na terenie Polski spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Najbardziej uniwersalną (oraz umożliwiającą stosunkowo szerokie możliwości) formą działalności wydaje się spółka z o.o. W związku z tym najwięcej firm zakładanych w Polsce przez obcokrajowców, w tym Ukraińców, jest rejestrowane właśnie w tej formie.

 

Rejestracja spółki z o.o.

Według obowiązującego w Polsce prawa, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny (na podstawie aktu notarialnego) bądź przez Internet (korzystając z gotowej umowy spółki). Takie same zasady obowiązują również obcokrajowców.

Rejestracja przez Internet jest możliwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. Ta forma jest zdecydowanie wygodniejsza, szybsza i wymaga mniejszego nakładu środków. Założenie działalności w sposób tradycyjny generuje bowiem dodatkowe koszty, związane przede wszystkim ze sporządzeniem aktu notarialnego. Więcej na temat sposobów rejestracji spółki z o.o. znajdziesz w tym artykule.

Jeśli jesteś obcokrajowcem, który nie ma nadanego numeru PESEL, mimo tego bez przeszkód możesz dokonać rejestracji spółki przez Internet. Jeżeli jednak, chcesz posiadać numer PESEL, w związku z płynącymi z tego tytułu korzyściami, możesz dowiedzieć się więcej na temat wniosku o jego nadanie, na stronie rządowej poświęconej temu zagadnieniu.

 

Umowa spółki z o.o. a brak numeru PESEL

Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym, osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:

jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

W związku z powyższym zamiast numeru PESEL wystarczy podać numer paszportu ze wskazaniem państwa jego wystawienia i przy jego użyciu zawrzeć umowę spółki.

 

Nabywanie udziałów w spółce z o.o. przez obcokrajowca

Obywatele innych krajów, w tym Ukrainy, poza rejestracją nowej spółki sp. z o.o., mają prawo zostać udziałowcem bądź członkiem organu istniejącej spółki z o.o. zarejestrowanej w Polsce. Jeżeli rozważasz zakup udziałów takiej spółki, powinieneś upewnić się czy nabywana spółka nie jest właścicielem nieruchomości bądź też nie posiada prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości przez obcokrajowca wymaga zezwolenia. Celem ubiegania się o jego uzyskanie powinieneś złożyć stosowny wniosek według zasad określonych w ustawie.

 

Jakie są korzyści założenia spółki z o.o. w Polsce?

Główną zaletą, którą daje założenie spółki z o.o., szczególnie poprzez system S24, jest możliwość wejścia na polski rynek w ciągu zaledwie 24 godzin. Dodatkową korzyścią dla cudzoziemców jest to, że będąc członkiem zarządu spółki, którą utworzysz lub której akcje obejmiesz, możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy celem prowadzenia działalności, a następnie o kartę pobytu.

 

Pomoc specjalistów

Rejestrując spółkę z o.o., rozważ czy nie warto pozostawać w kontakcie z tłumaczem oraz ustanowić pełnomocnika, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności. Wszelkie formalne braki mogą być przeszkodą uniemożliwiającą rozpoczęcie działalności w Polsce. W związku z tym warto mieć przy sobie kogoś kto jest zaznajomiony z polskimi przepisami. Oczywiście, sam również powinieneś zaznajomić się z polskim prawem spółek handlowych, a także wieloma innymi przepisami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. 

Warto żebyś pamiętał, że wszystkie dokumenty, które będą Ci potrzebne podczas rejestracji powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli nie władasz biegle językiem polskim, a wolisz założyć spółkę w sposób tradycyjny, podczas sporządzania aktu notarialnego również będzie wymagana obecność tłumacza.

Jeśli myślisz o założeniu spółki z o.o. na terenie Polski albo masz jakiekolwiek pytania co do treści tego artykułu napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – chętnie pomożemy!

Wolisz porozmawiać przez e-mail?

Napisz do nas!

Data ostatniej aktualizacji artykułu: