.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Właściciele sklepów internetowych nie są skazani na skomplikowaną księgowość! Prowadzenie tzw. pełnych ksiąg lub księgi przychodów i rozchodów nie jest koniecznością. Rozliczenie sklepu internetowego nie musi być trudne. Możesz bowiem skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadząc jedynie prostą ewidencję przychodów.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania osób fizycznych. Klasyczny podatek dochodowy to podatek płacony od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. W ten sposób opodatkowane są dochody według tzw. skali podatkowej oraz dochody podatników, którzy wybrali podatek liniowy. Obok tych dwóch form występują jednak również formy zryczałtowane – karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W niniejszym artykule przybliżymy tę ostatnią. Pisząc dalej o ryczałcie mamy na myśli tylko ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, choć oczywiście również karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na pobieraniu określonej wysokości podatku obliczonego od przychodów, bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania, jak w przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego.

Opodatkowanie ryczałtem jest więc dużo prostsze, gdyż nie musisz przejmować się księgowaniem faktur kosztowych oraz tym, czy organy skarbowe nie zakwestionują w przyszłości Twoich kosztów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wiąże się z prawidłowym ustalaniem wysokości Twojego przychodu. Koszty są nieistotne w zakresie opodatkowania ryczałtem, choć mimo tego, podatnicy ryczałtowi muszą przechowywać dowody zakupu towarów oraz prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mimo iż amortyzacja nie będzie dla nich kosztem.

r

Pamiętaj, że:

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, faktury kosztowe rozliczasz jedynie na potrzeby podatku VAT

r

Pamiętaj, że:

Obowiązek przechowywania dowodów zakupu towarów obejmuje zakup: towarów handlowych, surowców i materiałów podstawowych.

Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT. Nic nie stoi na przeszkodzie, by działalność gospodarczą opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a poza tym osiągać przychody np. z tytułu umowy o pracę.

Dochody z działalności gospodarczej są bowiem co do zasady opodatkowane na zasadach ogólnych, o ile podatnik nie złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania lub oświadczenia o wyborze podatku liniowego. Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem jest więc dobrowolnym odstępstwem od ogólnej zasady, a więc prawem podatnika.

Czy sklep internetowy może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw w spadku,

Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie:

 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawnej osób fizycznych.

Możliwość korzystania z ryczałtu nie będzie jednak przysługiwała spółkom, których wspólnikami są osoby prawne.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie może być objęta działalność wykonywana w formie:

 • spółek partnerskich,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych.

Jeżeli Twoje przychody z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, będziesz mieć możliwość skorzystania z ryczałtu dla Twojego sklepu internetowego.

Wspólnicy spółek muszą jednak zwrócić szczególną uwagę na określenie wysokości przychodu dla potrzeb obliczenia limitu uprawniającego do korzystania z ryczałtu. Podatnicy, którzy uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, która ma możliwość skorzystania z ryczałtu, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro, będą mogli wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu.

A co jeśli podatnik prowadził zarówno działalność wykonywaną samodzielnie, jak i w formie spółki? W takiej sytuacji opłaca on ryczałt odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki zarówno dla działalności wykonywanej samodzielnie, jak i dla działalności w formie spółki. Jeżeli spełnia tylko jeden z tych warunków, opłaca ryczałt jedynie od tej działalności, co do której limit przychodów nie został przekroczony.

Początek działalności lub przedsiębiorstwo w spadku

Jeżeli jednak dopiero otwierasz swój sklep internetowy, nie musisz przejmować się wysokością przychodów. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym – mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość przychodów.

W nieco innej sytuacji będziesz dziedzicząc sklep internetowy. Tutaj opłacanie ryczałtu w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, uzależnione jest od tego czy przedsiębiorca ten opłacał ryczałt w roku swojej śmierci. Innymi słowy, jeśli zmarły przedsiębiorca wybrał opodatkowanie ryczałtem w roku swojej śmierci, to w tym roku przedsiębiorstwo w spadku również będzie musiało korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka opodatkowania ryczałtem sklepu internetowego

Mimo spełniania warunku dotyczącego wysokości przychodów, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu.

Niektóre branże zostały bowiem pozbawione takiej możliwości – przykład stanowi działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W niektórych przypadkach, między Tobą a skarbówką mogą zaistnieć spory dotyczące tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz, a w związku z tym w jaki sposób powinna być ona opodatkowana. Dlatego też dla bezpieczeństwa dobrze zaopatrzyć się w interpretację indywidualną w Twojej sprawie. Więcej na ten temat przeczytasz w naszych artykułach Czym są interpretacje i objaśnienia podatkowe? oraz Jaką ochronę dają podatnikom interpretacje i objaśnienia podatkowe?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu podlega opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 3% przychodów. Od tej zasady są nieliczne wyjątki, dotyczące np. handlu nieruchomościami. Najlepiej będzie więc uzyskać indywidualną interpretację podatkową w zakresie wysokości stawki opodatkowania ryczałtem prowadzonego przez Ciebie sklepu internetowego.

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania?

Pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy musisz złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według Twojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Na złożenie oświadczenia masz czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód z działalności w roku podatkowym. Jeżeli więc pierwszy przychód osiągniesz, w styczniu, stosowne oświadczenie możesz złożyć do 20 lutego, a jeśli osiągniesz go w marcu, będziesz mieć czas do 20 kwietnia itd. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwszy przychód osiągniesz w grudniu. W takim przypadku, czas na złożenie oświadczenia masz tylko do końca roku podatkowego.

Więcej informacji związanych ze zmianą formy opodatkowania znajdziesz w naszym artykule.

Jeśli nie złożysz wniosku oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania lub o rezygnacji z ryczałtu, to wybór ryczałtu będzie dotyczył również następnych lat. Jeżeli więc raz wybierzesz ryczałt, to będzie miał on zastosowanie do Twojej działalności również w kolejnych latach, o ile z niego nie zrezygnujesz lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

 

Ewidencja przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli wybierzesz ryczałt nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzić musisz jedynie ewidencję przychodów. Ewidencja może być prowadzona przy użyciu technik informatycznych, jednak na koniec każdego miesiąca należy sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc, zgodny ze wzorem określonym w załączniku do stosownego rozporządzenia ministra finansów.

Jeśli podatnik prowadzi ewidencję dla potrzeb VAT, to pod pewnymi warunkami może zrezygnować z prowadzenia ewidencji dla potrzeb ryczałtu.

Prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu jest dość proste. Wystarczy wpisać w odpowiednich kolumnach dane według poniższego wzoru:

Ponadto podatnik opodatkowany ryczałtem powinien prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz ten może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych, przy czym stosuje się do niego odpowiednio podobne zasady, jak w przypadku ewidencji przychodów prowadzonej przy zastosowaniu technik informatycznych.

Obliczanie i opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie swojego sklepu internetowego poprzez ryczałt, to za każdy miesiąc musisz obliczyć wysokość ryczałtu i wpłacić stosowną kwotę na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Ryczałt możesz również opłacać kwartalnie. W takim przypadku musisz obliczyć ryczałt i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony.

r

Pamiętaj, że:

Ryczałt mogą opłacać kwartalnie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000 euro, obliczonej zgodnie ze stosownymi przepisami. Ryczałt rozliczą kwartalnie również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności.

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu musisz poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym ten sposób opłacania ryczałtu był przez Ciebie wykorzystywany. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musisz złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zwolnienia i odliczenia od ryczałtu

Pomimo tego, że ryczałt polega na zapłacie podatku od przychodów, bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania, nie oznacza to, że nie możesz stosować zwolnień podatkowych i odliczeń od podstawy opodatkowania.
W przypadku ryczałtu, katalog zwolnień jest znacznie węższy niż w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych, niemniej jednak możesz stosować kilka zwolnień o których wspominaliśmy w naszym artykule Działalność gospodarcza – podatek PIT.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna

Prowadząc sprzedaż na rzecz osób fizycznych, co do zasady jesteśmy zobowiązani do jej ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Istnieją w tym zakresie wyjątki – zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

r

Pamiętaj, że:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia będzie zależała w szczególności od tego, co sprzedajesz. Zwolnienie z kasy fiskalnej nie dotyczy m.in. sprzedaży perfum, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych również w sklepie internetowym.

Sprzedaż internetowa wiąże się z możliwością skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, gdy:

 

 1. Wysokość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 20 000 złotych lub proporcjonalnego limitu 20 000 złotych, gdy rozpoczynamy sprzedaż w trakcie roku.
 2. Dostarczamy towary w systemie wysyłkowym, płatność za sprzedaż otrzymamy przelewem, a dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.
Darmowa konsultacja

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (6 votes)