Właściciele sklepów internetowych nie są skazani na skomplikowaną księgowość! Prowadzenie tzw. pełnych ksiąg lub księgi przychodów i rozchodów nie jest koniecznością. Rozliczenie sklepu internetowego nie musi być trudne. Możesz bowiem skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadząc jedynie prostą ewidencję przychodów. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak uprościć swoje rozliczenia księgowe i płacić niską stawkę zryczałtowanego podatku, poniżej postaramy się wyjaśnić w jakich sytuacjach i na jakich zasadach możesz tego dokonać.

 

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
Czy sklep internetowy może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Ryczałt a limit przychodów
Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania?
Ewidencja przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Czy ryczałt opłaca się dla sklepu internetowego?

 

 

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania osób fizycznych. Klasyczny podatek dochodowy to podatek płacony od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. W ten sposób opodatkowane są dochody według tzw. skali podatkowej oraz dochody podatników, którzy wybrali podatek liniowy. Obok tych dwóch form występują jednak również formy zryczałtowane – karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W niniejszym artykule przybliżymy tę ostatnią. Pisząc dalej o ryczałcie mamy na myśli tylko ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, choć oczywiście również karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na pobieraniu podatku od przychodów, bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania, jak w przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego. Opodatkowanie ryczałtem jest więc dużo prostsze, gdyż nie musisz przejmować się księgowaniem faktur kosztowych oraz tym, czy organy skarbowe nie zakwestionują w przyszłości Twoich kosztów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wiąże się z prawidłowym ustalaniem wysokości Twojego przychodu. Koszty są nieistotne w zakresie opodatkowania ryczałtem, choć mimo tego, podatnicy ryczałtowi muszą przechowywać dowody zakupu towarów oraz prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mimo iż amortyzacja nie będzie dla nich kosztem.

Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT. Nie oznacza to, że możesz część działalności gospodarczej opodatkować ryczałtem, a część na zasadach ogólnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by działalność gospodarczą opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a poza tym osiągać przychody np. z tytułu umowy o pracę i opodatkowywać ją na zasadach ogólnych.

Dochody z działalności gospodarczej są bowiem co do zasady opodatkowane na zasadach ogólnych, o ile podatnik nie złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania lub oświadczenia o wyborze podatku liniowego. Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem  jest więc dobrowolnym odstępstwem od ogólnej zasady, a więc prawem podatnika.

 

Czy sklep internetowy może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw w spadku.

Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie:

 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki jawnej osób fizycznych.

Możliwość korzystania z ryczałtu nie będzie jednak przysługiwała spółkom, których wspólnikami są osoby prawne.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie może być objęta działalność wykonywana w formie:

 • spółek partnerskich
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych.

Ryczałt a limit przychodów

Od 1 stycznia 2021 r. znacznie poszerzyła się możliwość korzystania z ryczałtu ze względu na wysokość przychodów. Próg kwotowy został bowiem zwiększony z 250 tys. euro do 2 mln euro. Jeżeli więc Twoje przychody z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, będziesz mieć możliwość skorzystania z ryczałtu dla Twojego sklepu internetowego.

Wspólnicy spółek muszą jednak zwrócić szczególną uwagę na określenie wysokości przychodu dla potrzeb obliczenia limitu uprawniającego do korzystania z ryczałtu. Podatnicy, którzy uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, która ma możliwość skorzystania z ryczałtu, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro, będą mogli wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu.

A co jeśli podatnik prowadził zarówno działalność wykonywaną samodzielnie, jak i w formie spółki? W takiej sytuacji opłaca on ryczałt odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki zarówno dla działalności wykonywanej samodzielnie, jak i dla działalności w formie spółki. Jeżeli spełnia tylko jeden z tych warunków, opłaca ryczałt jedynie od tej działalności, co do której limit przychodów nie został przekroczony.

 

Początek działalności lub przedsiębiorstwo w spadku

Jeżeli jednak dopiero otwierasz swój sklep internetowy, nie musisz przejmować się wysokością przychodów. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym  – mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość przychodów.

W nieco innej sytuacji będziesz dziedzicząc sklep internetowy. Tutaj opłacanie ryczałtu w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, uzależnione jest od tego czy przedsiębiorca ten opłacał ryczałt w roku swojej śmierci. Innymi słowy, jeśli zmarły przedsiębiorca wybrał opodatkowanie ryczałtem w roku swojej śmierci, to w tym roku przedsiębiorstwo w spadku również będzie musiało korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Stawka opodatkowania ryczałtem sklepu internetowego

Mimo spełniania warunku dotyczącego wysokości przychodów, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu. Niektóre branże zostały bowiem pozbawione takiej możliwości. Jeszcze do końca 2020 r. ich lista była całkiem pokaźna, jednak począwszy od 1 stycznia 2021 r. ograniczono ją do bardzo niewielkiej liczby działalności. W związku z tym większość przedsiębiorców może cieszyć się możliwością wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co do zasady należą do nich również właściciele sklepów internetowych.

W niektórych przypadkach, między Tobą a skarbówką mogą zaistnieć spory dotyczące tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz, a w związku z tym w jaki sposób powinna być ona opodatkowana. Dlatego też dla bezpieczeństwa dobrze zaopatrzyć się w interpretację indywidualną w Twojej sprawie. Wniosek o taką interpretację kosztuje raptem 40 zł, a dzięki interpretacji uzyskasz daleko idącą ochronę prawnopodatkową. Więcej na ten temat przeczytasz w naszych artykułach Czym są interpretacje i objaśnienia podatkowe? oraz Jaką ochronę dają podatnikom interpretacje i objaśnienia podatkowe?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu podlega opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 3% przychodów. Od tej zasady są nieliczne wyjątki, dotyczące np. handlu nieruchomościami. Najlepiej będzie więc uzyskać indywidualną interpretację podatkową w zakresie wysokości stawki opodatkowania ryczałtem prowadzonego przez Ciebie sklepu internetowego.

 

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania?

Pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy musisz złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według Twojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Na złożenie oświadczenia masz czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód z działalności w roku podatkowym. Jeżeli więc pierwszy dochód osiągniesz, w styczniu, stosowne oświadczenie możesz złożyć do 20 lutego, a jeśli osiągniesz go w marcu, będziesz mieć czas do 20 kwietnia itd. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwszy dochód osiągniesz w grudniu. W takim przypadku, czas na złożenie oświadczenia masz tylko do końca roku podatkowego.

Otwierając działalność jako osoba fizyczna, stosowne oświadczenie możesz złożyć składając wniosek rejestracyjny CEIDG-1. W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania na ryczałt, podczas już trwającej działalności, czas na złożenie oświadczenia jest uwarunkowany osiągnięciem pierwszego przychodu z działalności według opisanych wcześniej zasad. Podobne zasady obowiązują również, jeśli zechcesz zmienić ryczałt na inną formę opodatkowania. 

Jeśli nie złożysz wniosku oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania lub o rezygnacji z ryczałtu, to wybór ryczałtu będzie dotyczył również następnych lat. Jeżeli więc raz wybierzesz ryczałt, to będzie miał on zastosowanie do Twojej działalności również w kolejnych latach, o ile z niego nie zrezygnujesz lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

 

Ewidencja przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli wybierzesz ryczałt nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzić musisz jedynie ewidencję przychodów. Ewidencja może być prowadzona przy użyciu technik informatycznych, jednak na koniec każdego miesiąca należy sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc, zgodny ze wzorem określonym w załączniku do stosownego rozporządzenia ministra finansów.

Jeśli podatnik prowadzi ewidencje dla potrzeb VAT, to pod pewnymi warunkami może zrezygnować z prowadzenia ewidencji dla potrzeb ryczałtu.

Prowadzenie ewidencji przychodów da potrzeb ryczałtu jest dość proste. Wystarczy wpisać w odpowiednich kolumnach dane według poniższego wzoru:

Ponadto podatnik opodatkowany ryczałtem powinien prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz ten może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych, przy czym stosuje się do niego odpowiednio podobne zasady, jak w przypadku ewidencji przychodów prowadzonej przy zastosowaniu technik informatycznych.

 

Obliczanie i opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli chcesz rozliczać prowadzenie swojego sklepu internetowego poprzez ryczałt, to za każdy miesiąc musisz obliczyć wysokość ryczałtu i wpłacić stosowną kwotę na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Wyjątkiem jest tutaj grudzień, za który musisz opłacić ryczałt przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego.

Ryczałt możesz również opłacać kwartalnie. W takim przypadku musisz obliczyć ryczałt i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. Wyjątkiem będzie w tym przypadku ostatni kwartał roku. W jego przypadku masz czas do upływu terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego.

Jeszcze do końca 2020 r. stosowanie kwartalnej metody opłacania ryczałtu było przeznaczone jedynie dla bardzo małych podmiotów. Limit przychodów uprawniający do kwartalnego opłacania ryczałtu wynosił bowiem zaledwie 25 tys. euro. Wraz ze wzrostem limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu w ogóle, wzrósł również limit uprawniający do kwartalnego opłacania ryczałtu. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. ryczałt mogą opłacać kwartalnie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, obliczonej zgodnie ze stosownymi przepisami. Ryczałt rozliczą kwartalnie również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności.

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu musisz poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym ten sposób opłacania ryczałtu był przez Ciebie wykorzystywany. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musisz złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

Zwolnienia i odliczenia od ryczałtu

Pomimo tego, że ryczałt polega na zapłacie podatku od przychodów, bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania, nie oznacza to, że nie możesz stosować zwolnień podatkowych i odliczeń od podstawy opodatkowania.

W przypadku ryczałtu, katalog zwolnień jest znacznie węższy niż w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych, niemniej jednak możesz stosować kilka zwolnień, związanych np. z określonymi w przepisach środkami otrzymywanymi z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podatnicy ryczałtowi skorzystają również z niektórych odliczeń od podstawy opodatkowania. Przede wszystkim podstawa opodatkowania ryczałtu w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne opłaconej przez Ciebie. Przysługuje Ci też np. możliwość odliczenia dokonanych wpłat na IKZE czy też odliczenia darowizn.

 

Czy ryczałt opłaca się dla sklepu internetowego?

Na pytanie o opłacalność ryczałtu nie ma prostej odpowiedzi. Decyzję musisz podjąć na podstawie szacowanych przez Ciebie przychodów i kosztów. Jeżeli będziesz osiągać znaczne przychody, ponosząc jednak duże koszty, zazwyczaj rozliczenie na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy okaże się dla Ciebie korzystniejsze. Jeżeli jednak na sprzedaży swoich produktów masz bardzo duże marże, w związku z czym koszty są znacznie niższe od przychodów, ryczałt może okazać się bardziej opłacalny. Jeśli chcesz zapoznać się z przykładami obliczania podatku dochodowego dla różnych form opodatkowania, zajrzyj do artykułu Działalność gospodarcza – podatek PIT.

Podsumowując, ryczałt może być opłacalny dla sklepu internetowego, choć dużo zależy od specyfiki Twojego sklepu i marży na sprzedawanych produktach, a także wysokości kosztów stałych. Niemniej jednak, niezależnie od branży, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wiąże się z dużo prostszą ewidencją niż w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosowanie ryczałtu wiąże się więc zazwyczaj z niższymi kosztami księgowości i większą ilością czasu do dyspozycji na rzeczywiste prowadzenie działalności, zamiast tonięcia w morzu spraw czysto administracyjnych. Już samo to może stanowić poważną zachętę do stosowania ryczałtu.

Jeżeli prowadzisz lub chcesz założyć sklep internetowy i zastanawiasz się czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem dla Ciebie, zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe - SOVA Księgowość

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
aleja "Solidarności" 68, 00-240 Warszawa

Sprawdź opinie w google

5/5 - (4 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda