30 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o robotyzacji), przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Według tego projektu, będąc podatnikiem CIT i PIT będziesz mógł jednorazowo dokonać odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób do 17,7 tys zł.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi?

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy CIT i PIT, którzy w danym roku podatkowym dokonają zakupu maszyn lub urządzeń (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy zł (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło m.in. nieruchomości oraz środków transportu). Limit 100 tys. zł obejmie łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę wpłaty dokonanej na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Warto uściślić, że z propozycji tej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Główne korzyści wprowadzenia zmiany

Omawiana zmiana będzie stanowiła zachętę do inwestowania, zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców. Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł, wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Rozwiązanie to jest zatem szczególnie korzystne, jeżeli prowadzisz małe lub mikroprzedsiębiorstwo i nie dysponujesz dostatecznymi rezerwami kapitałowymi na większe jednorazowo inwestycję.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników, tj. osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego (aktualizacja: od 2020 r. jest to kwota 2 mln euro przychodu) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro. Jednak w odróżnieniu do projektowanego rozwiązania, wymagane jest wystąpienie o pomoc de minimis, co wiąże się z koniecznością wypełniania przez Ciebie dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom dotyczącym wartości (200 tys. euro w ciągu 3 lat). Natomiast według omawianego projektu, zyskają także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach, np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2017 roku, a nowe regulacje obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.

Aktualizacja: Omawiane przepisy weszły w życie ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2017 poz. 1448.

 

 


Data ostatniej aktualizacji artykułu: