.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe (zwane także pełną księgowością) są systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych i stanowią one podstawę dla sporządzenia sprawozdań finansowych. Prowadzi się je najczęściej na podstawie ustawy o rachunkowości, choć w przypadku niektórych podmiotów (np. spółek notowanych na rynkach papierów wartościowych) prowadzi się je na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

W tym artykule skupimy się wyłącznie na księgach prowadzonych i sprawozdaniach sporządzanych na podstawie polskich regulacji o rachunkowości.

r

Pamiętaj, że:

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dziennik;
 • księga główna;
 • księgi pomocnicze;
 • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że obowiązek prowadzenia ksiąg (a co za tym idzie sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych) posiadają m.in. spółki handlowe (zarówno osobowe, jak i kapitałowe), czy też spółki cywilne. Co ważne, obowiązek ten dotyczy także osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, gdy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były równe lub większe od 2 000 000 euro. W innym przypadku prowadzić one będą najczęściej podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przypadku niektórych podmiotów możliwe jest również prowadzenie zamiast tego ewidencji przychodów na potrzeby opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej na temat tego kto może, a kto musi prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe przeczytasz w artykule  Sklep internetowy – PKPiR czy pełna księgowość? 

Sprawozdanie finansowe – czym jest i kiedy należy je sporządzić?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa, sporządzanym na podstawie prowadzonych przez nie ksiąg rachunkowych. Dane zawarte w sprawozdaniu mają charakter finansowy i odnoszą się do określonego okresu czasu (zwykle jest to rok obrotowy). Podmioty należące do rejestru przedsiębiorców KRS, składają sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast firmy nienależące do wspomnianego rejestru, składają sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Sprawozdania finansowe sporządza i składa się w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Sprawozdanie finansowe

Wyróżnia się dwa rodzaje sprawozdań finansowych:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe – sporządzane przez firmę wyłącznie w oparciu o jej własne księgi rachunkowe,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe – przygotowywane dla grup jednostek powiązanych ze sobą kapitałowo, tzw. grup kapitałowych, polegają na połączeniu sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej.

W dalszej części artykułu skupimy się na jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

Zakres informacji, jakie dana jednostka musi zawrzeć w swoim sprawozdaniu finansowym, zależny jest od rodzaju tej jednostki. Kwestia ta została dokładnie opisana w sześciu załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Jednak w naszym artykule skupimy się na najważniejszych elementach sprawozdania, które dotyczą wszystkich jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.

r

Pamiętaj, że:

Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie polskich przepisów o rachunkowości składa się co do zasady z trzech elementów:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


Bilans

Jest to spis składników majątku firmy (tzw. aktywów), oraz źródeł finansowania tego majątku (tzw. pasywów). Charakterystyczną cechą bilansu jest tzw. równowaga bilansowa. Bowiem suma aktywów musi równać się sumie pasywów, co oznacza, że każde z aktywów musi posiadać swoje źródło finansowania. 

r

Pamiętaj, że:

Dzięki danym zawartym w bilansie możesz w łatwy sposób porównywać wartość swojego majątku i zadłużenia. Możesz również wyłapywać ewentualne błędy i ryzyka zarządcze (np. zbyt duże zadłużenie lub zamrożenie zbyt wielkiej części aktywów jako środków trwałych).

Struktura bilansu przedstawiona została w poniższej tabeli.

Struktura bilansu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (RZiS) pokazuje obraz Twojego biznesu nie w ujęciu statycznym jak w przypadku bilansu, lecz w ujęciu dynamicznym. Bilans jest stanem jednostki w danym dniu. Rachunek zysków i strat pokazuje zaś wyniki działań jednostki z całego roku obrotowego. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Może być sporządzany w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym. 

W wariancie kalkulacyjnym koszty są klasyfikowane według miejsc ich powstawania. Wyszczególnia się w nim takie pozycje jak m.in.:

 • koszty ogólnego zarządu (dotyczące zarządu firmy),
 • koszty wydziałowe (pośrednie koszty produkcji),
 • koszty sprzedaży (powiązane z kosztami sprzedaży produktów, ich transportem itp.).

W wariancie porównawczym koszty są klasyfikowane według ich rodzajów. Wyszczególnia się w nim takie pozycje jak:

 • wynagrodzenia,
 • zużycie materiałów i energii,
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • amortyzacja,
 • podatki i opłaty.
 • usługi obce.
r

Pamiętaj, że:

Na podstawie danych z rachunku zysków i strat możesz badać rentowność prowadzonej przez Ciebie sprzedaży. Już na pierwszy rzut oka możesz lepiej zrozumieć strukturę osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów, co z pewnością będzie pomocne przy podejmowaniu w przyszłości decyzji o zwiększeniu sprzedaży lub redukowaniu niepotrzebnych kosztów.

Informacja dodatkowa

Jest to uzupełnienie danych wykazywanych w pozostałych częściach sprawozdania. Informacja dodatkowa składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

We wprowadzeniu zawiera się opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, a także przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego. Dzięki tym informacjom łatwiej jest zrozumieć pozostałe elementy sprawozdania oraz dokonywać porównań pomiędzy poszczególnymi latami działalności.

Natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia:

 • odnoszą się do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym,
 • dotyczą proponowanego podziału zysku lub pokrycia straty,
 • określają podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
 • obejmują inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Szczegółowość danych zawieranych w informacji dodatkowej jest naprawdę bardzo duża. Trudno w tym krótkim artykule wymieniać wszystkie przykłady istotnych danych zawartych w informacji dodatkowej.

Darmowa konsultacja księgowa

Umów się na bezpłatną konsultację w SOVA Księgowość, a w  trakcie niezobowiązującej rozmowy wspólnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Jeżeli będziesz zainteresowany, to po rozmowie przygotujemy spersonalizowaną ofertę rejestracji i obsługi Twojej sp. z o.o. w Polsce!

ksiegowosc sp zoo

Termin indywidualnej konsultacji możesz ustalić przez nasz kalendarz online lub w trakcie rozmowy z naszym pracownikiem.

Podsumowanie

Jak widzisz sprawozdanie finansowe, jest źródłem wielu cennych informacji, które mogą pomóc Ci w skuteczniejszym zarządzaniu Twoją firmą. Mamy nadzieję, że nasz artykuł przybliżył Ci temat sprawozdania finansowego i jego podstawowych elementów.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej szczegółowości danych do analiz, możliwe jest dostosowanie systemu rachunkowości do Twoich indywidualnych potrzeb. Zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie, aby dowiedzieć się, jakie możliwości może dać Ci współpraca z nami w zakresie prowadzenia Twoich ksiąg rachunkowych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)