.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Jednym z największych zmartwień większości podatników jest perspektywa kontroli dokonywanej przez organy skarbowe. Zapewne nawet jeśli nie masz sobie nic do zarzucenia i uważasz, że uczciwie regulujesz wszystkie ciążące na Tobie zobowiązania podatkowe, perspektywa kontroli ze strony fiskusa napawa Cię niepokojem. Być może Ty lub ktoś z Twojej księgowości popełniliście błąd, który stanie się zarzewiem sporu z organami skarbowymi. Nigdy nie możesz mieć pewności. Taka sytuacja nie należy oczywiście do przyjemnych. Dlatego też warto postarać się o prawidłowość rozliczeń podatkowych. Generalnie rzecz biorąc możesz spotkać się z dwoma rodzajami kontroli związanych z podatkami – kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W niniejszym artykule omówimy pierwszą z nich, wyjaśniając czego możesz się spodziewać oraz jakie możliwości i obowiązki przed Tobą stoją.

Kontrola podatkowa
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej i jej wszczęcie
Jak wygląda kontrola podatkowa?
Zakończenie kontroli i czynności pokontrolne

 

Kontrola podatkowa

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolowanymi mogą być nie tylko podatnicy, ale również płatnicy, inkasenci i następcy prawni. Kontrolę podatkową przeprowadzają u nich organy podatkowe pierwszej instancji, działając z urzędu.

Kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta w zakresie spraw rozstrzygniętych ostateczną decyzją organu podatkowego. Wyjątkami są sytuacje, gdy kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:

 • sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
 • związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
 • sprawie stwierdzenia nadpłaty.

 

Prawo przedsiębiorców a czas trwania kontroli

Kontrolę podatkową prowadzi się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, pamiętać należy również o przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców, której przepisy dotyczące ograniczeń kontroli mają zastosowanie również w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorców. Zgodnie przepisami Prawa przedsiębiorców, czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców;
 • 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorców;
 • 24 dni roboczych w przypadku średnich przedsiębiorców;
 • 48 dni roboczych w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Od zasady tej przewidziano jednak wiele wyjątków, np. sytuacji, gdy kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu lub sytuacji, w której przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie, które doręcza się przedsiębiorcy. Przedłużenie to nie może naruszać terminów, o których mowa powyżej.

Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest również, jeśli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania (jednak nie niższej niż 500 złotych) lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty zadeklarowanej straty (jednak nie niższej niż 2500 złotych) albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. Organ musi powiadomić przedsiębiorcę o takich okolicznościach, wskazując jednocześnie zgromadzony materiał dowodowy. Przedsiębiorcy doręcza się uzasadnienie przedłużenia kontroli. Czas trwania takiej kontroli nie może spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności wskazanych wyżej terminów.

Jeżeli wyniki kontroli wykażą rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, organ może powtórnie przeprowadzić w danym roku kalendarzowym kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym. Czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do wskazanych wcześniej terminów maksymalnego czasu trwania kontroli w ciągu roku.

Wspomniane przepisy prawa przedsiębiorców obowiązują tylko przedsiębiorców. Jeżeli kontrola podatkowa dotyczy Cię mimo nieprowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej, przepisy te nie będą miały w Twoim przypadku zastosowania.

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Zanim rozpocznie się kontrola podatkowa, organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

Organ nie zawsze musi powiadomić Cię o kontroli

Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków. O zamiarze wszczęcia kontroli nie zawiadamia się m.in. w sytuacjach, gdy kontrola ma zostać wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Podobnie będzie np. jeśli kontrola dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo gdy organ podatkowy posiada informacje, że kontrolowany nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. Po wszczęciu kontroli organ musi jednak powiadomić kontrolowanego, jaka była przyczyna niezawiadomienia go o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Co do zasady organ powinien jednak poinformować kontrolowanego, że zamierza wszcząć wobec niego kontrolę. Dla ustalenia momentu wszczęcia kontroli kluczowe jest określenia momentu doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolę wszczyna się bowiem nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. A co jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od doręczenia? W takiej sytuacji wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Możliwe jest również wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od doręczenia, jednak wymaga to Twojej zgody lub wniosku jako kontrolowanego.

Co powinno zawierać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej? Przepisy przewidują sześć elementów:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • wskazanie zakresu kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty (według oczekującej na wejście w życie zmiany przepisów, od 5 października 2021 r. będzie to po prostu podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia).

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej i jej wszczęcie

Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia, wydanego przez stosowny organ, które musi zawierać przewidziane przepisami prawa informacje, jak np. imię i nazwisko kontrolujących i numery ich legitymacji służbowych, określenie zakresu kontroli, datę jej rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia, czy też podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Jeśli upoważnienie nie spełnia przewidzianych przepisami wymogów, nie stanowi ono podstawy do wszczęcia kontroli. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Wszczęcie kontroli następuje, co do zasady, przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Obowiązki formalne ciążą jednak nie tylko na organach podatkowych, ale również na Tobie. Jeśli nie masz pełnomocnika ogólnego lub szczególnego musisz ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli.

Na niewiele zda się unikanie kontroli poprzez nieobecność podczas niej. Skończy się to bowiem wezwaniem do siedziby organu, a w razie niestawienia się tam w stosownym terminie, kontrola będzie uznana za wszczętą z upływem tego terminu.

 

Kontrola podatkowa „na legitymację”

Jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowej. W razie nieobecności Twojej, Twojego reprezentanta lub pełnomocnika, kontrola może być wszczęta po okazaniu legitymacji pracownikowi, spełniającemu przewidziane w przepisach wymogi lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

W takich przypadkach niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych) powinno zostać dostarczone upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem tego obowiązku nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

Jak wygląda kontrola podatkowa?

Wiesz już w jaki sposób rozpoczyna się kontrola, jednak zapewne zastanawiasz się czego możesz spodziewać się podczas niej i jakie prawa Ci przysługują. Musisz również pamiętać o ciążących na Tobie obowiązkach i uprawnieniach kontrolujących.

 

Miejsce i czas kontroli

Przepisy regulują miejsca i czas prowadzenia kontroli. Czynności kontrolne prowadzone mogą być zarówno w siedzibie Twojej firmy, jak i w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

Jeśli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza Twoją siedzibą, masz obowiązek na żądanie kontrolującego zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez Ciebie bieżącej działalności.

Przepisy te stosuje się również, gdy prowadzisz działalność w lokalu mieszkalnym. Wizja kontroli osób prowadzących działalność z własnego mieszkania wydaje się więc szczególnie nieprzyjemna.

Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być, za Twoją zgodą, przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub jeśli zrezygnowałaś/-eś z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

 

Prawo do czynnego udziału w kontroli i zawiadamianie o niektórych czynnościach

Twoim istotnym uprawnieniem jako kontrolowanego jest czynny udział w kontroli podatkowej. Czynności kontrolnych dokonuje się bowiem w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. Czynności kontrolne mogą być bowiem wykonywane w obecności pracownika lub funkcjonariusza publicznego, podobnie do opisanych wcześniej zasad.

Innym ważnym uprawnieniem, jakie przysługuje Ci podczas kontroli podatkowej jest prawo do bycia poinformowanym o przeprowadzeniu niektórych dowodów. Powinieneś zostać zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia. W przypadku dowodu z oględzin takie zawiadomienie powinno mieć miejsce nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. Również to uprawnienie nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. Przepisów tych nie stosuje się bowiem, jeśli jesteś nieobecna/-y, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.

 

Co wolno kontrolującym?

W zakresie wynikającym z upoważnienia, kontrolujący uprawnieni są do:

 1. wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
 2. wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1 Ordynacji podatkowej;
 3. żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
 4. żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 5. zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
 6. zabezpieczania zebranych dowodów;
 7. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 8. żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 9. przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4 Ordynacji podatkowej;
 10. zasięgania opinii biegłych.

Ponadto, na czas trwania kontroli, kontrolujący może żądać wydania za pokwitowaniem próbek towarów. Podobnie w przypadku akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w punkcie 4. powyżej, jeśli kontrolujący poweźmie uzasadnione podejrzenie, że są one nierzetelne lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji (w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów).

 

Pomoc lub asysta służb mundurowych podczas kontroli

Kontrolujący może również w uzasadnionych przypadkach poprosić Policję, Straż Graniczną lub straż miejską (gminną) o pomoc w przypadku oporu uniemożliwiającego lub utrudniającego przeprowadzenie czynności kontrolnych bądź zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Nieco inne zasady dotyczą oporu stawianego przez żołnierzy, jednak nie będziemy ich tu omawiać.

 

Wstęp na teren nieruchomości mieszkalnej

Kontrolujący ma także prawo wstępu na teren na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego celem dokonania oględzin lub przeszukania, przy zachowaniu określonych przepisami reguł.

 

Jakie są Twoje obowiązki podczas kontroli podatkowej?

Podczas kontroli ciąży na Tobie szereg obowiązków. Ty, Twój pracownik lub osoba z Tobą współdziałająca, macie obowiązek umożliwić wykonywanie czynności, do których uprawnieni są kontrolujący – w szczególności:

 • umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
 • przedstawić na własny koszt, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli;
 • przekazać na własny koszt, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej (chodzi tu o jednolite pliki kontrolne) – jeżeli prowadzisz księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Masz także obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić mu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Obowiązki wobec kontrolujących dotyczą nie tylko Ciebie. Twój reprezentant, pracownik oraz osoba współdziałająca z Tobą są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.

Nie możesz również ograniczać działań kontrolujących, pod pretekstem wewnętrznych przepisów (choć dotyczą ich oczywiście przepisy BHP). Kontrolujący są bowiem uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po nim na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki. Nie podlegają też rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki. Podlegają oni natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

 

Zakończenie kontroli i czynności pokontrolne

Kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w tym terminie kontrolujący musi zawiadomić Cię na piśmie, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie wspomnianego terminu nie są dowodami w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli.

 

Protokół z kontroli podatkowej

Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół, w którym dokumentują jej przebieg. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. Co zawiera protokół z kontroli podatkowej? W szczególności są to:

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie osób kontrolujących;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentacja dotycząca przeprowadzonych dowodów;
 • ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Sformułowanie w szczególności oznacza, że protokół może zawierać także inne elementy. Załącznikami do protokołu są protokoły z przeprowadzenia dowodów w postaci zeznań świadków, opinii biegłych oraz oględzin. Protokół może również zawierać ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie przewidzianym w art. 193 Ordynacji podatkowej, czyli przepisie dotyczącym dowodów z ksiąg w postępowaniu podatkowym. Nie sporządza się wtedy odrębnego protokołu z badania ksiąg, o którym mowa w § 6 wspomnianego przepisu.

Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. Kontrolujący powinien doręczyć Ci jeden egzemplarz, z wyłączeniem załączonych do protokołu kontroli fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych, dokumentów udostępnionych przez Ciebie, które zostały zwrócone przez kontrolującego, czyniąc o tym wzmiankę w protokole kontroli.

Kontrola zostaje zakończona w dniu, w którym doręczono Ci protokół z kontroli.

 

Zastrzeżenia do protokołu z kontroli podatkowej

Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami protokołu, możesz w ciągu 14 dni od jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie odpowiednie wnioski dowodowe. Kontrolujący musi rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić Cię o sposobie ich załatwienia. W szczególności winien on wskazać które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Jeśli nie złożysz w terminie wyjaśnień lub zastrzeżeń, przyjmuje się, że nie kwestionujesz ustaleń kontroli.

 

Prawo do złożenia korekty deklaracji

Co do zasady, masz prawo złożyć korektę deklaracji, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożona w takim przypadku korekta nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do dokonania korekty deklaracji podatkowej przysługuje Ci jednak nadal po zakończeniu kontroli podatkowej. Jeśli więc np. kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a Ty nie zgłaszasz zastrzeżeń do ustaleń kontroli i w związku z tymi ustaleniami chcesz złożyć korektę deklaracji podatkowej, warto byś pomyślał/-a o tym odpowiednio wcześnie. Po zakończeniu kontroli podatkowej przysługuje Ci bowiem takie prawo, jednak jedynie do momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Złożenie korekty deklaracji może pomóc Ci uniknąć tego postępowania lub ograniczyć jego negatywne efekty.

 

Podsumowanie

Kontrola podatkowa budzi niepokój wśród podatników i innych podmiotów, które mogą jej podlegać. Choć pewne kategorie podmiotów są dużo bardziej wystawione na ryzyko kontroli, podlegać jej może w zasadzie każdy. Należy jednak pamiętać, że jej celem nie jest pogrążenie podatnika i znalezienie na niego „haków”, lecz sprawdzenie czy wywiązujesz się należycie ze swoich obowiązków. Pamiętaj, że nie musisz zgodzić się z ustaleniami kontroli. W razie wykrycia nieprawidłowości, co do których nie masz zastrzeżeń, możesz za to po prostu złożyć korektę deklaracji. O ile nie unikasz opodatkowania, działając wbrew przepisom prawa, kontrola podatkowa nie powinna budzić w Tobie grozy. Błędy się zdarzają i można je skorygować. Bać powinni się tylko Ci, którzy postępują nieuczciwie, choć oczywiście każda kontrola wiąże się z ryzykiem wykazania nieprawidłowości, które po prostu umknęły Twojej uwadze, a które mogą wiązać się z nieprzewidzianymi wcześniej obciążeniami finansowymi.

Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko sytuacji, w której ewentualna kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości w Twoich rozliczeniach, zadbaj o prawidłowo prowadzone księgi podatkowe. Prowadzenie ich samodzielnie jest jednak niezwykle trudne. Współpraca z nami ułatwi Ci prowadzenie biznesu – podczas, gdy Ty będziesz zajmować się rozwojem Twojej firmy, nasi specjaliści zadbają o jej prawidłowe rozliczenia podatkowe. W razie kontroli podatkowej Twoje dokumenty będą przygotowane, uporządkowane i dostępne dla Ciebie.

Zainteresował Cię artykuł? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami? Skomplikowane przepisy podatkowe rodzą w Tobie obawy w kontekście potencjalnej kontroli podatkowej? Nie czekaj i zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (2 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda