.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

W pewnym momencie życia niemal każdego z nas pojawia się osoba, przy której czujemy się wyjątkowo. Z pewnością znasz to uczucie, gdy nie możesz doczekać się kolejnego spotkania, a myśl o drugiej osobie wywołuje uczucie latających w Twoim brzuchu motylków. Początkowa ekscytacja z czasem mija, ale pozostają silne uczucia, które po jakimś czasie skłaniają do zawarcia związku małżeńskiego. Biała suknia panny młodej, gustowny garnitur pana młodego, obrączki na palcach zakochanych… ach… Któż w takiej sytuacji myślałby o podatkach? Miłość, szczęście, rodzina, niewysłowione wzruszenie – to się liczy, a nie żadne podatki. Niemniej jednak, gdy skończy się już miodowy miesiąc, trzeba będzie pomyśleć o tym jak zapewnić byt rodzinie. W tym kontekście warto zainteresować się podatkowymi aspektami małżeństwa. Bo miłość miłością, szczęście szczęściem, ale skarbówka nie śpi.

Jak małżeństwo może wpływać na rozliczenia podatkowe?
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka
Podatek od spadków i darowizn a małżeństwo
Wspólne rozliczenie w PIT
Danina solidarnościowa a małżeństwo

 

Jak małżeństwo może wpływać na rozliczenia podatkowe?

Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób małżeństwo może wpływać na Twoje rozliczenia podatkowe, musisz mieć świadomość wieloaspektowości tego zagadnienia. Większość osób kojarzy parę słów małżeństwo i podatki z możliwością wspólnego rozliczenia się z małżonkiem z PIT. To (oczywiście słuszne) skojarzenie zdecydowanie nie wyczerpuje jednak problemu.

Warto pamiętać, że małżeństwo wiąże się z odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe swoje i małżonka. Oczywiście decydując się na małżeństwo ze wspólnym ustrojem majątkowym, bierzemy zazwyczaj możliwość odpowiadania za zobowiązania małżonka, choć nie zawsze myślimy w tym kontekście o zobowiązaniach podatkowych. W skrajnym przypadku, możliwe jest jednak nawet odpowiadanie za zobowiązania, które de facto były zobowiązaniami byłego małżonka naszego obecnego małżonka. Decyzja o ślubie może mieć więc nieprzewidziane konsekwencje podatkowe.

Małżeństwo może jednak również przynosić pewne korzyści podatkowe, jak choćby wspomniane wspólne rozliczenie z PIT lub preferencje na gruncie podatku od spadków i darowizn.

To oczywiście nie wszystko. W dalszej części tekstu opiszemy niektóre podatkowe aspekty małżeństwa. Warto o nich wiedzieć, by mieć świadomość różnych możliwości które wiążą się z rozliczeniami z fiskusem w kontekście bezpieczeństwa finansowego Twojej rodziny. Oczywiście nie chodzi tu o rozważanie, czy warto brać ślub ze względu na przesłanki podatkowe. Takie rozważania byłyby absurdem. Warto jednak pamiętać, że fakt zawarcia małżeństwa nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe, a im większa będzie Twoja wiedza w tym zakresie, tym większe będzie Twoje bezpieczeństwo i tym większe korzyści możecie osiągnąć wspólnie z małżonkiem.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka

Co do zasady podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Wstępując w związek małżeński mamy jednak do czynienia z pewnymi istotnymi zmianami dotyczącymi problematyki własności majątku. Możemy mieć bowiem do czynienia z majątkiem wspólnym małżonków, majątkiem osobistym podatnika oraz majątkiem osobistym męża lub żony podatnika.

 

Małżeńskie ustroje majątkowe

Co do zasady, zawarcie małżeństwa wiąże się z ustanowieniem ustawowej wspólności majątkowej obejmującej przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co ciekawe, przepisy Ordynacji podatkowej mówią o majątku odrębnym, a nie o majątku osobistym, jak w przypadku przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Może to czasem rodzić pewne trudności w zrozumieniu przepisów.

Małżonkowie mogą jednak zawrzeć małżeńską umowę majątkową. Umowa taka może ograniczać lub rozszerzać wspólność majątkową albo ustanawiać rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Możliwe jest również ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego. Rozdzielność majątkowa może być bowiem ustanowiona przez sąd lub z mocy prawa. Powstaje ona również w przypadku orzeczenia przez sąd separacji.

 

Odpowiedzialność podatnika będącego w związku małżeńskim

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność całym swoim majątkiem dotyczy majątku odrębnego podatnika oraz majątku wspólnego. Nie dotyczy ona majątku odrębnego małżonka podatnika.

Za swoje podatki odpowiadasz więc z majątku wspólnego i własnego majątku, stanowiącego Twój majątek odrębny.

Co do wspólności majątkowej, warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
 2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
 4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Nie można więc uciec od odpowiedzialności za już powstałe zobowiązania podatkowe, poprzez zmianę małżeńskiego ustroju majątkowego dopiero po zaistnieniu tych zobowiązań.

Warto podkreślić, że wyżej opisane zasady są stosowane odpowiednio również w przypadku płatników i inkasentów. Jeśli więc jesteś płatnikiem (np. zatrudniając pracowników) lub inkasentem, rozważ ryzyko podatkowe swoje i małżonka także w odniesieniu do tych sytuacji.

 

Odpowiedzialność podatkowa małżonka jako osoby trzeciej

Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. W kontekście małżeństwa i odpowiedzialności osób trzecich warto pomyśleć o możliwej odpowiedzialności małżonka jako członka rodziny oraz o odpowiedzialności „rozwiedzionego małżonka”.

Odpowiedzialność osób trzecich (m. in. członków rodziny i rozwiedzionych małżonków) ma charakter osobisty, co oznacza, że osoby te odpowiadają całym swoim majątkiem (odrębnym i wspólnym). Odpowiedzialność ta jest również odpowiedzialnością solidarną.

Co warte podkreślenia, z odpowiedzialnością osób trzecich możemy, co do zasady, mieć do czynienia, jeśli wynika to z decyzji organu podatkowego. Odpowiedzialność taka nie powstaje zazwyczaj bez wydania takiej decyzji.

 

Odpowiedzialność podatkowa małżonka jako członka rodziny

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Warto podkreślić, że członek rodziny może odpowiadać za zaległości podatkowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Dodatkowo dotyczy to zaległości, które powstały, gdy członek rodziny stale współdziałał z podatnikiem w wykonywaniu działalności i osiągał z tej działalności korzyści.

Za członków rodziny uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu. Jak widać, niesformalizowany związek nie chroni więc przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe partnera lub partnerki. A jak jest w przypadku małżeństwa? Ustaliliśmy już, że podatnik odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, a więc również majątkiem wspólnym.

A co w sytuacji, gdy takiej wspólności nigdy nie było bądź już jej nie ma? Niestety, przyjęto w tym zakresie rozwiązanie niekorzystne dla małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd oraz małżonków pozostających w separacji. Również ci małżonkowie odpowiadają za zaległości podatkowe podatnika, podobnie jak wymienieni wcześniej członkowie rodziny.

Rozdzielność majątkowa nie wyklucza więc możliwości odpowiadania za zaległości podatkowe małżonka. Podobnie jest w przypadku osób, które pozostają z podatnikiem w faktycznym pożyciu, choć nie zawarły z nim małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju odpowiedzialność nie dotyczy każdego zobowiązania podatkowego. By można było pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania konieczne jest spełnienie opisanych wcześniej przesłanek.

Na pocieszenie należy dodać, że tego rodzaju odpowiedzialność jest ograniczona jest do wysokości uzyskanych korzyści i nie obejmuje niektórych, wskazanych w Ordynacji podatkowej należności.

 

Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka

Małżonek może również odpowiadać za zobowiązania podatkowe byłego małżonka, mimo rozwodu. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada bowiem całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Brak majątku wspólnego, a więc rozdzielność majątkowa mogą więc służyć za zabezpieczenie przed takim ryzykiem. Jest to dość istotne, tym bardziej, że ryzyko to rodzi pewną przykrą i kontrowersyjną możliwość.

Przykład:

Wyobraźmy sobie, że osoba A i osoba B są małżeństwem i mają wspólność majątkową. Rozwodzą się co prawda, lecz w trakcie trwania wspólności majątkowej osoba A miała zobowiązania podatkowe, które przerodziły się w zaległość podatkową.

Po rozwodzie i podziale majątku, osoba B ma już tylko odrębny majątek, jednak odpowiada za zobowiązania podatkowe osoby A, w związku z udziałem w majątku wspólnym jaki kiedyś jej przypadał.

Osoba B zawiera kolejne małżeństwo z osobą C. Jako że odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka jest odpowiedzialnością całym jego majątkiem, to odpowiedzialność ta rozciąga się również na majątek wspólny nowego małżeństwa.

Innymi słowy, osoba B odpowiada z majątku wspólnego swojego i osoby C, za zobowiązania swojego byłego małżonka (osoby A). Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie osoba C może odpowiadać pośrednio za zaległości podatkowe byłego małżonka swojego obecnego małżonka!

Czy wyobrażasz sobie, że skarbówka domaga się od Ciebie spłaty zaległości podatkowych byłej/byłego żony/męża Twojego obecnego małżonka? Taka sytuacja jest teoretycznie możliwa, jeśli w przypadku obydwu małżeństw istniała wspólność majątkowa.

 

Odpowiedzialność w przypadku śmierci małżonka

Rozwody są trudne i mogą rodzić przykre konsekwencje również na gruncie podatków. To oczywiście nie jedyne trudne sytuacje, będące częścią naszego życia. Jedną z najtrudniejszych jest śmierć ukochanej osoby. Każdy z nas jest świadomy widma śmierci swojej lub swojego małżonka, choć raczej nikt nie myśli o niej w kontekście zobowiązań podatkowych. Niestety nawet w takim przypadku organy skarbowe pozostają jednak nieubłagane.

Co do zasady spadkobiercy podatnika (w tym małżonkowie zmarłego) przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku VAT naliczane są, co do zasady, do dnia otwarcia spadku, a więc do dnia śmierci spadkodawcy.

Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. W pierwszej kolejności dziedziczą więc dzieci i małżonek zmarłego. Spadkobierca może:

 • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
 • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności  za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
 • odrzucić spadek.

Podejmując decyzję w tym zakresie warto kierować się możliwością przejęcia zobowiązań podatkowych zmarłego. Jak w takim razie dowiedzieć się o wysokości tych zobowiązań? Otóż, organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy (wskazanych w art. 98 §1 i 2 Ordynacji podatkowej). W sytuacji gdy postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych zmarłego nie zostało zakończone, w zaświadczeniu zostanie podana przybliżona wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania.

Mając wiedzę o wysokości zobowiązań podatkowych zmarłego małżonka możesz z większą pewnością podjąć decyzję dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Długi podatkowe mogą bowiem w poważny sposób obciążać Ciebie lub innych spadkobierców, szczególnie jeśli Twój zmarły małżonek prowadził działalność gospodarczą.

 

Podatek od spadków i darowizn a małżeństwo

W sytuacji przyjęcia spadku, istotnym aspektem, o którym trzeba pomyśleć jest podatek od spadków i darowizn. Nazwa tego podatku może być jednak myląca, gdyż w gruncie rzeczy dotyczy ona znacznie szerszego katalogu zdarzeń niż jedynie nabycie spadku lub darowizny. Podatek ten związany jest z nabyciem przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski oraz praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski. Chodzi tu o nabycie poprzez:

 1. dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
 2. darowiznę, polecenie darczyńcy,
 3. zasiedzenie,
 4. nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 5. zachowek, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 6. nieodpłatne: rentę, użytkowanie lub służebność.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jak widzisz, katalog zdarzeń objętych tym podatkiem jest całkiem spory, w związku z czym dość często możesz spotkać się z sytuacją, w której konieczna będzie jego zapłata. Czy małżeństwo ma istotny wpływ wysokość zobowiązania podatkowego tytułem podatku od spadków i darowizn? Zdecydowanie tak!

Czy małżeństwo opłaca się w kontekście spadków i darowizn?

W podatku od spadków i darowizn występują grupy podatkowe, podzielone ze względu na relację osoby otrzymującej np. spadek lub darowiznę ze spadkodawcą lub darczyńcą (do kwot tych odwołują się również inne przepisy, np. o podatku od czynności cywilnoprawnych). W zależności od grupy podatkowej, różna jest kwota wolna od podatku i różne są stawki podatku.

Małżonek należy do pierwszej grupy podatkowej. Kwota wolna od podatku jest w tej grupie najwyższa i wynosi 9 637 zł, podczas gdy w grupie drugiej wynosi ona 7 276 zł, a w trzeciej 4 902 zł. Stawki podatku w pierwszej grupie są z kolei najniższe i wynoszą od 3% do 7%. Dla porównania w grupie drugiej wahają się one od 7% do 12%, a w trzeciej od 12% do 20%. Wysokość stawki zależna jest od przekroczenia określonego progu skali podatkowej, podobnie jak w podatku PIT.

 

 

Darowizna od małżonka lub spadek po nim są więc objęte stosunkowo najwyższą kwotą wolną od podatku (jako że małżonek należy do pierwszej grupy podatkowej), a jednocześnie podlega stosunkowo najniższym stawkom podatku. To jednak nie wszystko. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka (a także część innych osób z pierwszej grupy podatkowej) jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn pod pewnymi warunkami określonymi w przepisach (chodzi tu o dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do fiskusa lub odpowiednie udokumentowanie transakcji, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach). Oznacza to, że w wielu sytuacjach małżonek w ogóle nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, o ile oczywiście dochowa on wymaganych prawem formalności.

 

Wspólne rozliczenie w PIT

Jednym z najbardziej znanych podatkowych aspektów małżeństwa jest wspólne rozliczenie z PIT. Małżonkowie podlegają, co do zasady odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Mogą oni jednak dokonać wspólnego rozliczenia, o ile pozostają w związku małżeńskim i wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy lub od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia roku podatkowego.

Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. Pamiętaj, że wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem w zakresie PIT w większości sytuacji jest korzystne dla podatników. Czasem może ono nie zmieniać ich sytuacji, a dla części z nich może okazać się nawet niekorzystne. Bardzo często jednak małżonkowie będą mogli dzięki wspólnemu rozliczeniu skorzystać z niższej stawki podatku lub wyższej kwoty wolnej od podatku. Wspólne rozliczenie opłaci się zazwyczaj np. w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków zarabia, a jego roczne dochody powodowałyby przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej od kilku do kilkudziesięciu tysięcy.

Przykład sytuacji, w której wspólne rozliczenie jest korzystne znajdziesz w artykule Działalność gospodarcza – podatek PIT, w sekcji Rozliczanie wspólnie z małżonkiem.

 

Solidarność długu i wierzytelności przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Warto dodać, że wspólne rozliczenie z małżonkiem wiąże się z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe. Solidarna jest również ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy ich dochodów. Co to oznacza?

Otóż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. W takiej sytuacji mówimy o odpowiedzialności solidarnej dłużników.

Co do wierzytelności zaś, kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. W takiej sytuacji mówimy o solidarności wierzycieli.

Przekładając to na sytuację małżonków, niezależnie od tego, który z nich miałby więcej podatku do zapłaty, gdyby rozliczali się oddzielnie, skarbówka ma prawo żądać całości podatku od jednego małżonka lub obojga małżonków. Z drugiej zaś strony, skarbówka może, co do zasady, zwrócić podatek któremukolwiek z małżonków.

 

Wspólne rozliczenie PIT a śmierć małżonka

A co jeśli jeden z małżonków, którzy rozliczyli się wspólnie umrze? W takiej sytuacji drugi z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz przysługuje mu wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

 

Danina solidarnościowa a małżeństwo

Danina solidarnościowa została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako odrębna od PIT danina publiczna. Stanowi ona jeden z dochodów Funduszu Solidarnościowego. Fundusz ten ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych oraz wsparcie finansowe rencistów i emerytów.

Daninę solidarnościową zobowiązana jest płacić najzamożniejsza grupa podatników. Płaci się ją bowiem od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu (z uwzględnieniem pewnych pomniejszeń). Stawka opodatkowania wynosi 4%.

Można spotkać się ze stwierdzeniami, że danina solidarnościowa stanowi w gruncie rzeczy kolejny próg skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stwierdzenia są jednak nieuprawnione. Mimo iż danina została wprowadzona do ustawy o PIT, to stanowi ona odrębną daninę publiczną od tego podatku.

Wokół daniny narosły jednak pewne niejasności, związane m.in. z tym czy małżonkowie mogą rozliczać się z niej wspólnie. Taka forma rozliczenia, dawałaby małżonkom duże możliwości obniżania wartości należnej do zapłaty daniny. Jeżeli bowiem jeden z małżonków zarabia 2 mln zł, musi zapłacić daninę od 1 mln zł (tyle wynosi w tym przypadku nadwyżka ponad 1 mln zł dochodu). W przypadku wspólnego rozliczenia, analogicznego do wspólnego rozliczenia PIT, małżonkowie nie musieliby płacić daniny solidarnościowej. Jeśli możliwe byłoby wspólne rozliczenie małżonków oszczędności we wspomnianym przypadku sięgałyby 40 tys. zł.

W związku z powyższym, w Ministerstwie Finansów postanowiono wydać objaśnienia podatkowe w sprawie daniny solidarnościowej. Zajęto w nich jednoznaczne stanowisko dotyczące możliwości wspólnego rozliczenia małżonków z te daniny, zgodnie z którym:

(…) każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 albo w PIT-37, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia wyłącznie swoje dochody (nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół).

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi w sprawie daniny solidarnościowej, nie jest zatem możliwe wspólne rozliczenie z tej daniny, a każdy małżonek musi uwzględnić w zeznaniu na potrzeby tej daniny jedynie swoje dochody. Małżeństwo nie daje więc możliwości manipulowania wysokością tej daniny, w przeciwieństwie do analogicznej możliwości w podatku PIT.

 

Podsumowanie

Czy małżeństwo opłaca się podatkowo? Jak to zazwyczaj bywa z takimi pytaniami, odpowiedź brzmi: to zależy. Jak bowiem widzisz, małżeństwo może być rozpatrywane na bardzo wielu płaszczyznach podatkowych, z których każda może rodzić odmienne skutki. Konieczne jest zawsze zbadanie każdej sytuacji indywidualnie i ustalenie jej skutków.

Na pytanie o opłacalność podatkową małżeństwa można jednak odpowiedzieć inaczej, pytając: Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Przecież chyba nikt z nas nie podejmuje decyzji o ślubie lub rozwodzie ze względu na korzyści podatkowe. Niemniej jednak, warto być świadomym jakie korzyści i ryzyka podatkowe wiążą się z małżeństwem. W ten sposób można przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej swojej rodziny.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Jeśli prowadzisz lub zamierzasz otworzyć firmę i szukasz księgowości, która zapewni bezpieczeństwo Twoich rozliczeń, a tym samym ograniczy ryzyko spoczywające na Tobie i Twojej rodzinie, napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie!

 

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (2 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda