12 210 08 78 info@sovaksiegowosc.pl

Zastanawiasz się czy prowadząc swoją działalność jesteś zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej (fiskalnej) i ewidencjonowania na niej dokonywanych transakcji? W poniższym artykule odpowiadamy na to pytanie oraz podajemy instrukcje jak z takiej kasy korzystać.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W sytuacji gdy prowadząc spółkę z o.o. zawierasz transakcje sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, musisz prowadzić ewidencję danych transakcji przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ten wynika z art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych, przewidział jednak kilka odstępstw od tego obowiązku. Dlatego ważne jest, żebyś poznał najważniejsze informacje na ten temat.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej może mieć formę zwolnienia przedmiotowego, które obejmuje tylko ściśle określone czynności. Jeżeli osiągasz przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko i wyłącznie z czynności, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania to nie ma konieczności abyś instalował kasę fiskalną.

Jeżeli jednak w grę wchodzą czynności zwolnione oraz te, które zwolnieniu nie podlegają, to warto abyś pamiętał, że w danym przypadku zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest warunkowe. Oznacza to, że ma ono zastosowanie tylko wówczas, jeżeli udział obrotów wynikających ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Sprzedaż towarów wysyłkowych, a kasa fiskalna

Jak już wspominaliśmy wcześniej zwolnienia przedmiotowe obejmują tylko ściśle określone czynności. Jedną z nich jest sprzedaż i dostawa towarów w systemie wysyłkowym (za pomocą poczty bądź kuriera). Warunkiem jest jednak to, że zapłata za dany towar musi być wniesiona w całości za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Dodatkowo, z ewidencji i dowodów transakcji jednoznacznie powinno wynikać, której konkretnie czynności dotyczyła i kto dokonał wpłaty (dane nabywcy, w tym jego adres).

Limit obrotu zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W rozporządzeniu Ministra Finansów ujęte zostało również zwolnienie z posiadania kasy rejestrującej ze względu na wysokość obrotów. Oznacza to, że jeżeli w obowiązującym roku podatkowym Twoje obroty ze sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 000 PLN, wówczas nie masz obowiązku instalowania kasy fiskalnej.

Jeżeli jednak w dalszej działalności Twoje obroty przekroczą podany limit, wówczas po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczyłeś wspomniane 20 tys. złotych, musisz zainstalować kasę fiskalną.

Bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W § 4 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących zostały określone czynności, przy wykonywaniu których bezwzględnie należy posiadać kasę fiskalną.

Wspomniany wymóg dotyczy m.in. dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep: kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 204r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą,
 • wyrobów tytoniowych,
 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

Dany obowiązek dotyczy także świadczenia usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Zasady korzystania z kasy fiskalnej

Korzystanie z kasy fiskalnej wymaga zastosowania się do ustalonych zasad. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich:

 1. Powiadomienie urzędu skarbowego o zamiarze instalacji kasy.
  Zanim rozpoczniesz prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej, masz obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o swoim zamiarze. Wymaga to od Ciebie podania liczby kas oraz miejsca ich użytkowania i złożenia do US w formie pisemnej.
  Drugim wymaganym dokumentem jest „Zgłoszenie kasy przez podatnika” i należy go dokonać do 7 dni od daty fiskalizacji kasy. Na jego podstawie urząd skarbowy nada Ci numer ewidencyjny, który powinien zostać przyklejony na obudowie urządzenia. Możesz go odebrać osobiście bądź poprosić o przesłanie pocztą.
 2. Uzyskanie ulgi na zakup kasy.
  Jeżeli rejestrujesz kasę możesz odliczyć od tego zakupu VAT, a urządzenie wprowadzić do rejestru środków trwałych i amortyzować. Ponadto możesz również skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% ceny zakupu kasy fiskalnej (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
 3. Wydawanie paragonów.
  W momencie, w którym rozpoczniesz używanie kasy fiskalnej w działalności swojej spółki, wydawanie paragonów stanie się podstawą. W myśl przepisów każda transakcja na rzecz osoby prywatnej wymaga wydania paragonu, a niewręczenie go zazwyczaj jest traktowane jako wykroczenie i może zostać ukarane. Za takie przewinienie grozi zazwyczaj grzywna w postaci mandatu.
 4. Odpowiednie przechowywanie dokumentacji.
  Zarówno paragony jak i raporty z kasy fiskalnej musisz koniecznie przechowywać w dokumentacji firmy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. Obowiązkowo musisz także przechowywać książkę serwisową w miejscu zainstalowania urządzenia przez 5 lat po zakończeniu pracy na kasie albo po zapełnieniu pamięci fiskalnej.
 5. Prowadzenie osobnej ewidencji w przypadku korekty.
  Otrzymanie zwrotu należności wymaga korekty na kasie fiskalnej. Służy temu specjalna ewidencja. Zgodnie z prawem taki dokument powinien zawierać:
  – datę sprzedaży
  – nazwę towaru lub usługi
  – termin, w którym dokonano zwrotu
  – wartość brutto zwrotu oraz wartość podatku związanego z tą wartością
  – potwierdzenie dokonania sprzedaży
  – protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji towaru/usługi – wymaga to podpisu sprzedawcy i nabywcy
  – opis towaru lub usługi (nie jest to jednak konieczny element)
 6. Przeprowadzanie przeglądu technicznego kasy.
  Jeżeli korzystasz z kasy fiskalnej, jesteś zobowiązany również do zlecania przeglądu technicznego urządzenia uprawnionemu serwisowi, nie rzadziej niż co dwa lata. Po dokonaniu przeglądu serwisant powinien wpisać jego wynik do książki serwisowej wraz z datą jego wykonania.
 7. Konieczność powiadamiania o zmianie miejsca użytkowania kasy.
  Jeżeli zechcesz zmienić adres użytkowania kasy rejestrującej powinieneś powiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. Przepisy nie określają jaką dane powiadomienie powinno posiadać formę, ale najlepiej zrobić to pisemnie w terminie do 7 dni od przeniesienia kasyMusisz także wybrać się do serwisu, ponieważ konieczna jest zmiana miejsca sprzedaży zapisana w pamięci kasy. Warto abyś pamiętał, że zmiana miejsca użytkowania kasy nie zmienia numeru ewidencyjnego nadawanego przez urząd skarbowy podczas jej rejestracji.

Jeśli wciąż zastanawiasz się czy kasa fiskalna jest koniecznością w Twoim biznesie, albo po prostu nie wiesz jak Twoja sytuacja może zostać zinterpretowana przez urzędników – napisz do nas: