.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Słyszałeś o IP Box, ale w zasadzie nie wiesz o co do końca chodzi? Świetnie się składa, bo w dzisiejszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące tego preferencyjnego opodatkowania.

 

Czym jest IP Box?

Jest to preferencyjne opodatkowanie stawką 5% podatku dochodowego.  Dotyczy ona dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności związanej z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej – ang. qualified intellectual property, nazywanych również kwalifikowanymi IP.

 

Jakie przepisy prawne regulują IP Box?

Są to odpowiednio:

 • w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych art. 30ca oraz 30cb ustawy o PIT,
 • w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych art. 24d i 24e ustawy i CIT.

Specjalne rozwiązania w zakresie IP BOX związane z epidemią COVID-19 zostały uregulowane w art. 52u ustawy PIT oraz art. 38m ustawy CIT.

Jeśli zastanawiasz się kto może skorzystać z tego preferencyjnego opodatkowania zachęcamy, żebyś zapoznał się z naszym poprzednim artykułem na ten temat – Czym jest IP Box? Kto może z niego skorzystać?

 

Czy staż firmy jest istotny w korzystaniu z preferencyjnego opodatkowania IP Box?

Nie, z IP BOX mogą skorzystać zarówno wieloletnie przedsiębiorstwa, jak również nowo powstałe firmy.  Warunkiem skorzystania z IP BOX jest przyczynienie się twórczo do powstania kwalifikowanego IP poprzez jego rozwinięcie, wytworzenie lub ulepszenie. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabył kwalifikowane IP, ale go nie ulepszył ani też nie rozwinął, nie będzie mógł skorzystać z opodatkowania preferencyjnego 5%.

 

Czy do skorzystania z IP Box niezbędny jest status właściciela danego kwalifikowanego IP?

Nie, aby móc skorzystać z opodatkowania preferencyjnego wystarczającym jest status współwłaściciela lub użytkownika posiadającego prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi wydanymi przez Ministra Finansów, można stwierdzić, że przepisy nie wymagają, by podmiot korzystający z IP Box był właścicielem wspomnianych praw.

 

Czy wielkość podmiotu ogranicza możliwość skorzystania z IP Box?

Wielkość podmiotu nie ma znaczenia. Wystarczy spełnić określone w ustawach (o PIT albo o CIT) wymogi.

 

 Jakie warunki musi spełnić prawo własności, aby stać się kwalifikowanym IP?

Własność intelektualna musi spełniać trzy warunki:

 • została wytworzona, rozwinięta lub ulepszona przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,
 • zawiera się w jednej z kategorii wymienionych w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT lub odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT,
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE.

 

Jak należy rozumieć działalność badawczo-rozwojową, w świetle stosowania preferencji IP Box?

Konieczne jest spełnienie kryteriów:

 • twórczości,
 • systematyczności,
 • zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Jak należy rozumieć kryterium twórczości?

Twórczość w działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowaniem nowych koncepcji, narzędzi lub rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika bądź na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Rezultat działalności twórczej powinien:

 • być odpowiednio ustalony – a zatem uzewnętrzniony, możliwy do wyodrębnienia z większej całości,
 • mieć charakter indywidualny – nie może być wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, lecz efektem określonych procesów myślowych, wymagających od twórcy kreatywności,
 • mieć charakter oryginalny – wnosić obiektywnie nową wartość.

 

Jak należy rozumieć kryterium systematyczności?

Kryterium systematyczności odnosi się do prowadzenia działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowane IP nie trzeba prowadzić w sposób ciągły. Możliwe jest jej prowadzenie od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, jeżeli wynika to z charakteru prowadzonej przez podatnika działalności, potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Co w świetle działalności badawczo-rozwojowej oznacza „zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań”?

Jak czytamy w objaśnieniach podatkowych:

(…) działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).

Ze zwiększeniem zasobów wiedzy są więc związane badania naukowe. Prace rozwojowe związane są natomiast z wykorzystaniem już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Czy wskaźnik nexus powinien być liczony dla każdego z lat z osobna?

Nie, powinien on być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat.

 

Czy do wyliczenia wskaźnika nexus mogą być użyte tylko koszty poniesione w danym roku podatkowym?

W niektórych przypadkach można użyć także kosztów poniesionych w przeszłości. Nie mogą to być jednak koszty poniesione przed dniem 31 grudnia 2012 r.

 

Czy z IP Box będę płacił 5% podatku miesięcznie?

Nie. Przedsiębiorca musi opłacać zaliczki na zasadach i według stawek, które go obowiązują. Dopiero po zakończeniu roku, rozliczając deklarację podatkową może zastosować ulgę IP BOX. Podatnik, który nie ma zaległości lub bieżących zobowiązań podatkowych otrzyma zwrot nadpłaty podatku.

Wyjątkiem będą podatnicy, którzy w przewidzianym w przepisach okresie osiągną kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19. Mogą oni w trakcie roku podatkowego stosować do opodatkowania tych dochodów preferencyjną stawkę podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Czy zamiast zwrotu, mogę wystąpić o zaliczenie zwrotu IP Box na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

Tak. Zamiast otrzymania zwrotu, można wystąpić o zaliczenie całości lub części nadpłaty, która powstała w związku z IP Box, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej bądź masz ochotę po prostu porozmawiać o uldze IP BOX, skontaktuj się z nami albo napisz post w grupie Księgowość w Technologii.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.7/5 - (15 votes)