Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. Zmiany dotkną zarówno przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. W większości przypadków podatnicy będą zobowiązani do spłaty zobowiązań podatkowych poprzez dokonanie przelewu na swój indywidualny rachunek podatkowy. Nowe przepisy rodzą jednak wiele pytań. Z jakich podatków będziemy rozliczać się na nowych zasadach? Jak uzyskać numer swojego indywidualnego rachunku? Czy na nasz mikrorachunek podatkowy otrzymamy także zwrot podatku?

 

Nowe zasady rozliczeń z urzędami skarbowymi

Z początkiem 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania się z urzędami skarbowymi. Dotychczas, płacąc podatki, dokonywaliśmy wpłat na rachunki właściwych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe zasady, zgodnie z którymi każdy podatnik otrzyma własny, indywidualny numer rachunku podatkowego, poprzez który dokona spłaty zobowiązań publicznoprawnych.

Nowe zasady rozliczeń nie obejmują jednak wszystkich podatków. Indywidualny rachunek podatkowy posłuży nam jedynie do zapłaty zobowiązań z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • niepodatkowych należności budżetowych.

Pozostałe podatki (np. podatek od czynności cywilnoprawnych) zapłacimy na dotychczasowych zasadach, dokonując wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Należy jednak zachować czujność. Na grudzień zapowiadane jest bowiem nowe obwieszczenie ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Przed dokonaniem wpłaty na podatek inny niż PIT, CIT lub VAT, należy sprawdzić na jaki nr rachunku, powinniśmy przelać środki z tytułu zapłaty danego podatku. Numery te mogą ulec zmianie, gdyż zgodnie z zapowiedziami, dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne do 31 grudnia 2019 r. Konieczne jest więc zwrócenie na to szczególnej uwagi, płacąc np. podatek od czynności cywilnoprawnych, czy też podatek akcyzowy.

Podobnych problemów nie będziemy mieli w przypadku zapłaty za PIT, CIT, VAT i niepodatkowe należności budżetowe. Zobowiązania te uregulujemy, dokonując wpłaty na swój indywidualny mikrorachunek. Nieistotna będzie zmiana miejsca zamieszkania bądź siedziby naszego przedsiębiorstwa. Numer rachunku, na który powinniśmy dokonywać wpłat pozostanie niezmienny. Będzie on bowiem oparty o PESEL lub NIP podatnika lub płatnika.

 

W jakiej kolejności urząd zaksięguje spłaty zobowiązań podatkowych?

Nowe zasady zapłaty podatków rodzą pytania o kolejność księgowania spłat naszych zobowiązań w sytuacjach, w których do zapłaty mamy więcej niż jeden podatek. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej:

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Jeżeli więc masz do zapłaty np. CIT oraz VAT, urząd zaksięguję wpłatę zgodnie z Twoim wskazaniem (np. na poczet VAT). Jeżeli nie wskażesz za jaki podatek płacisz, wpłata zostanie zaksięgowana na poczet zobowiązania, które powinno zostać przez Ciebie zapłacone najwcześniej.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku, gdy zalegasz z podatkami. W takiej sytuacji urząd zaliczy Twoją wpłatę na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez Ciebie podatku. Jeżeli jednak nie wskażesz za jaki podatek płacisz lub gdy nie zalegasz ze wskazanym przez siebie podatkiem, urząd zaliczy wpłatę na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie spośród wszystkich Twoich zaległości.

 

Skąd wziąć numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego?

Indywidualny rachunek podatkowy to spore ułatwienie w rozliczeniach z fikusem. Rodzi się jednak pytanie w jaki sposób mamy się dowiedzieć jaki jest numer naszego mikrorachunku? Możesz tego dokonać w niezwykle prosty sposób.

 1. Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
 2. Wybierz PESEL albo NIP, w zależności od tego czy chcesz rozliczać się jako przedsiębiorca (lub np. organizacja pozarządowa), czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wyboru dokonujesz klikając na okrągłe pole przy napisie PESEL lub NIP.
 3. Wpisz swój nr PESEL lub NIP w prostokątnym polu obok.
 4. Sprawdź czy na pewno podałeś prawidłowy nr PESEL lub NIP (to Ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie mikrorachunku).
 5. Kliknij na przycisk Generuj.

To wszystko. Twoim oczom powinien ukazać się numer Twojego indywidualnego mikrorachunku do rozliczeń z fiskusem. Nie musisz wypełniać żadnych wniosków, wysyłać zapytań do urzędów ani dokonywać autoryzacji. Teraz możesz skopiować swój numer rachunku, wydrukować go bądź zapisać w formie pliku PDF, klikając na przycisk Drukuj.

 

Jak sprawdzić czy wygenerowany nr rachunku jest poprawny?

Indywidualny rachunek podatkowy ma stałą strukturę, w związku z czym łatwo sprawdzić czy wygenerowany przez Ciebie numer rachunku jest poprawny. Każdy numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego utworzony jest według poniższego schematu:

mikrorachunek wzór schemat

LK  1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX – gdzie:

 • LK to liczba kontrolna,
 • 1010 0071 – jest to stała wartość każdego mikrorachunku – wskazuje ona na nr rozliczeniowy w NBP,
 • 222 – jest to stała wartość każdego mikrorachunku – wskazuje ona na nr uzupełniający w NBP,
 • Y – jeżeli jako identyfikatora użyłaś/-eś:
  • nr PESEL – Y będzie równe 1, jeżeli użyłaś/-eś,
  • NIP – Y będzie równe 2,
 • XXXX XXXX XXXX – jeżeli jako identyfikatora użyłaś/-eś:
  • nr PESEL, nr rachunku będzie zawierał Twój 11-cyfrowy nr PESEL oraz wartość „0” w miejsce ostatniego „X”,
  • NIP, nr rachunku będzie zawierał Twój 10-cyfrowy NIP oraz wartość „0” w miejsce dwóch ostatnich „X”.

Przy generowaniu mikrorachunku, nie korzystaj ze źródeł innych niż wskazana wyżej strona na rządowej domenie. Uważaj na oszustów, którzy oferują generowanie numeru rachunku za opłatą lub którzy podają nieprawdziwe numery rachunków. Jak widzisz, wygenerowanie swojego numeru rachunku jest dziecinnie proste. Możesz również łatwo sprawdzić, czy wygenerowany rachunek jest poprawny, gdyż jego struktura jest powszechnie znana.

 

Kiedy podawać identyfikator PESEL, a kiedy NIP?

Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy do generowania mikrorachunku należy podać nr PESEL, a kiedy NIP? Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT. W przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, identyfikatorem podatkowym będzie NIP.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, Twoim identyfikatorem podatkowym będzie NIP, nawet gdy występujesz jako osoba fizyczna. Podobnie będzie w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEL, ponieważ np. jesteś cudzoziemcem.

A co z osobami, które nie posiadają zarówno numeru PESEL, jak i NIP? Jak możemy przeczytać na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów:

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP.

Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

 

Co w sytuacji podania błędnego identyfikatora podatkowego?

Podanie błędnego identyfikatora może prowadzić do różnorakich konsekwencji. Jeżeli podamy identyfikator, który należy do kogoś innego, wpłata zostanie zaksięgowana na jego rachunek, a my pozostaniemy z niespłaconym zobowiązaniem. W innym przypadku, urząd skarbowy może zechcieć wezwać nas do wyjaśnienia wpłaty lub jej braku.

Tak, czy owak, jeżeli zorientujemy się, że doszło do błędu, konieczne będzie udanie się do urzędu skarbowego, wraz z dowodem wpłaty, celem wyjaśnienia pomyłki.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W związku z tym, dla własnego dobra, lepiej zastanowić się dwa razy przy generowaniu numeru mikrorachunku.

 

Czy mikrorachunek posłuży do otrzymania zwrotu podatku?

Należy pamiętać, że indywidualne rachunki podatkowe służą jedynie do dokonywania wpłat za zobowiązania z tytułu wymienionych wcześniej podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Zwroty podatków, wynikających z rocznego rozliczenia podatku bądź też związanych z nadpłatami, będą dokonywane na dotychczasowych zasadach. Mikrorachunku nie należy więc traktować jako naszego rachunku bankowego. Jedynym jego celem, jest umożliwienie nam dokonania wpłat związanych ze zobowiązaniami wobec fiskusa.

 

Podsumowanie

Od 1 stycznia 2020 r., PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe zapłacimy poprzez indywidualny mikrorachunek podatkowy. Pozostałe podatki płacić będziemy na rachunki urzędów skarbowych. Numer mikrorachunku możemy poznać dzięki prostemu w obsłudze generatorowi. Wystarczy, że podamy odpowiedni identyfikator podatkowy. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami VAT, identyfikatorem będzie PESEL. Pozostałe podmioty (np. spółki kapitałowe, stowarzyszenia itp.) powinny posługiwać się numerem NIP. Zmiana naszego miejsca zamieszkania bądź siedziby naszej organizacji, nie będzie miała wpływu na numer naszego mikrorachunku.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1520.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, t.j. Dz.U. 2019 poz. 63.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, t.j. Dz.U. 2018 poz. 1958.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/pytania-i-odpowiedzi/


Data ostatniej aktualizacji artykułu: