.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Myślisz nad założeniem własnej działalności gospodarczej w celu rozwinięcia swoich skrzydeł bądź twój pracodawca chce, abyś rozważył założenie działalności gospodarczej i rozpoczął współpracę na umowie B2B, jednak nie wiesz na jakie kwestie podatkowe należy zwrócić uwagę? Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uniknąć błędów podczas zakładania działalności gospodarczej, zapoznaj się z poniższą treścią artykułu.

Jeżeli dodatkowo chciałbyś dowiedzieć się, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę podczas zawierania umowy B2B, zapoznaj się z naszym artykułem: Przejście z umowy o pracę na B2B – Jakie są najważniejsze informacje?

Jeśli jesteś zainteresowany jedynie konkretnym zagadnieniem, kliknij w link do interesującej Cię sekcji artykułu:

I. Błędy dotyczące podatku PIT
1. Niedozwolona forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)
2. Niekorzystna forma opodatkowania PIT
3. Przekroczenie terminów na zmianę formy opodatkowania

II. Błędy w rejestracji do VAT
4. Stosowanie zwolnienia podmiotowego mimo braku prawa do niego
5. Błędy związane z metodą kasową w VAT
6. Błędy w wyborze okresu rozliczeń z tytułu VAT

III. Błędy w rejestracji do ZUS
7. Brak rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego
8. Rejestracja do ubezpieczeń społecznych w przypadku chęci korzystania z ulgi na start
9. Korzystanie z ulgi na start mimo braku prawa do niej
10. Błędny kod tytułu ubezpieczenia

I. Błędy dotyczące wyboru formy opodatkowania

1. Niedozwolona forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Wyboru formy opodatkowania, dokonuje się podczas składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej CEIDG-1. Jednym z najpoważniejszych w skutkach błędów może być wybranie ryczałtu czy też podatku liniowego w przypadku, gdy nie masz do niego prawa. Przykładowo, założenie działalności gospodarczej i rozpoczęcie pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś na podstawie umowy o pracę, może pozbawić Cię prawa do tych dwóch form opodatkowania.

Stosowanie ryczałtu mimo braku prawa do niego

Jeżeli forma prowadzonej przez Ciebie działalności wyklucza skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będziesz zobowiązany do opłacania podatku na zasadach ogólnych, o ile nie wybierzesz podatku liniowego. Rozliczanie się w formie ryczałtu, w przypadku braku prawa do jego zastosowania, może skutkować powstaniem poważnych zaległości podatkowych.

Dodatkowo, w przypadku podatku liniowego czy skali podatkowej, przedsiębiorcy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów. Jeśli ktoś niesłusznie wybiera opodatkowanie na zasadach ryczałtowych, zapewne nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych. Brak prowadzenia KPiR naraża tym samym przedsiębiorcę na sankcje z tego tytułu, włącznie z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym.

2. Wybranie niekorzystnej formy opodatkowania działalności (mniej znaczy lepiej)

Nawet jeśli przysługuje Ci prawo do wyboru 1 z 3 form opodatkowania, warto przed założeniem działalności gospodarczej zastanowić się, która z nich będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, bowiem jej zmiana w trakcie roku może okazać się niemożliwa. Wybór nieodpowiedniej formy opodatkowania może spowodować, że zapłacisz w ciągu roku znacznie wyższy podatek.

Warto również zwrócić uwagę, że o wysokości składki zdrowotnej do zapłaty, decyduje wybór formy opodatkowania, co sprawia, że wybór najmniej korzystnej formy opodatkowania może pociągnąć za sobą również konieczność opłacania wyższej składki z tego tytułu.

2.1. Zasady ogólne zamiast podatku liniowego

Przykładowo, jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, a w ciągu roku osiągniesz dochód na poziomie 500 tys. zł, znacznie korzystniejsze może się okazać rozliczenie liniowe. Skala podatkowa przewiduje bowiem stawki 12% do kwoty 120 000 zł i 32% powyżej tej kwoty, podczas gdy podatek liniowy wynosi zawsze 19%.

Oczywiście skala podatkowa pozwala na zastosowanie wielu ulg, z których nie można skorzystać w przypadku rozliczenia liniowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnych form opodatkowania działalności gospodarczej wykonywanej jako osoba fizyczna oraz sprawdzić na przykładach, która forma może okazać się korzystniejsza, przeczytaj artykuł Działalność gospodarcza – podatek PIT.

2.2. Ryczałt zamiast podatku dochodowego

W wyborze formy opodatkowania istotny będzie również stosunek Twoich kosztów do osiąganych przychodów. Jeżeli Twoje koszty będą tylko minimalnie mniejsze od przychodów, skala podatkowa lub podatek liniowy okażą się znacznie korzystniejsze niż ryczałt. W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia działalności generującej duże koszty w stosunku do przychodów warto dokładnie zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza.

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność z zakresu wolnego zawodu np. adwokata i osiągnie z tego tytułu przychód w wysokości 780 tys. zł, a jego koszty będą wynosić 700 tys. zł, ryczałt okaże się znacznie mniej korzystny.

O ile bowiem w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego, jego dochód do opodatkowania wynosiłby 80 tys. zł, to w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychód do opodatkowania będzie wynosił 780 tys. Stawka ryczałtu od wymienionego rodzajów działalności wynosi w 2022 r. 17%.

Poniżej zamieściliśmy zestawienie omówionego przykładu (nie zostały w nim uwzględnione zobowiązania z tytułu ZUS).

Przykład

Oczywiście to tylko przykład, a koszty takiej działalności mogą się znacznie różnić od przedstawionych tutaj. W przypadku posiadania prawa do różnych form opodatkowania, należy dobrze zastanowić się nad tym, co którą z form powinniśmy zaznaczyć we wniosku CEIDG-1.

  3. Przekroczenie terminów na zmianę formy opodatkowania

  W przypadku, gdy popełnisz błąd i zaznaczysz we wniosku CEIDG-1 inną formę opodatkowania niż dozwolona dla Ciebie lub inną niż ta, poprzez którą chciałbyś się rozliczać, możesz dokonać zmiany wybranej przez siebie formy. Pamiętaj jednak, że obowiązują Cię ustawowe terminy, o których wspominaliśmy w naszym artykule. Czy wiesz w jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania od 2024 roku?

  W przypadku przekroczenia ustawowych terminów kolejna zmiana będzie możliwa dopiero od przyszłego roku podatkowego. 

   II. Błędy w rejestracji do VAT

   Inne rodzaje poważnych błędów przy zakładaniu działalności gospodarczej mogą dotyczyć podatku VAT. Być może najpoważniejszym błędem dotyczącym podatku VAT jest brak rejestracji lub rejestracja jako podatnik zwolniony w przypadku braku prawa do zwolnienia. Błędy mogą również dotyczyć nieprawidłowości w stosowaniu metody kasowej lub rozliczeń kwartalnych.

    4. Stosowanie zwolnienia podmiotowego mimo braku prawa do niego

    Jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży mieści się w ustawowym progu, w większości przypadków nie będziesz mieć obowiązku rejestracji do VAT. Wyjątkiem są przewidziane w ustawie o VAT przypadki, takie jak np. świadczenie przez Ciebie usług doradczych. Wyłącza ono możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Rejestracja do VAT – kiedy to konieczne?

    W przypadku, gdy nie zauważysz, że Twoja działalność wiąże się z koniecznością rejestracji do VAT lub po prostu pomylisz się w formularzu VAT-R i zarejestrujesz się jako podatnik zwolniony z VAT, zamiast jako podatnik czynny, możesz narazić się na poważne problemy. Taki błąd może bowiem wiązać się z koniecznością zapłaty zaległego podatku VAT za cały okres, w którym nie był on przez Ciebie rozliczany. W skrajnym przypadku może skończyć się to tak wielkimi zaległościami podatkowymi, że zawiśnie nad Tobą widmo niewypłacalności.

     5. Błędy związane z niepoprawnym rozliczaniem się w zakresie podatku VAT

     Problemy mogą pojawić się również w przypadku wybrania metody kasowej rozliczania podatku VAT i podania błędnej daty rozpoczęcia jej stosowania. Ustawa o VAT zobowiązuje bowiem podatnika, by zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Metodę tę stosować mogą tzw. mali podatnicy.

     Stosowanie tej metody ma wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego. Błąd w tym zakresie może więc oznaczać inny moment powstania obowiązku podatkowego, co w niektórych sytuacjach będzie wiązało się z powstaniem zaległości podatkowych.

      6. Błędy w wyborze częstotliwości opłacania podatku VAT

      Innym problemem mogą okazać się deklaracje kwartalne. Jeżeli mały podatnik wybierze metodę kasową, składa deklaracje podatkowe kwartalnie. Błędem będzie zatem wybranie przez niego w zgłoszeniu rejestracyjnym deklaracji miesięcznych.

      Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, również mogą składać deklaracje kwartalne VAT. Warunkiem jest jednak zawiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Niedopełnienie tego obowiązku i jednoczesne niezłożenie deklaracji miesięcznej, może skutkować tym, że nie zostanie dopełniony obowiązek złożenia deklaracji w zakresie podatku VAT.

      Jeszcze większym problemem może okazać się wybranie deklaracji kwartalnych w przypadku braku prawa do tego. Niektórzy podatnicy nie będą mogli składać deklaracji kwartalnych. Będzie tak np. w przypadku, gdy dopiero nastąpi rejestracja działalności gospodarczej.

       III. Błędy w rejestracji do ZUS

       Jeżeli zakładasz swoją działalność po raz pierwszy lub po co najmniej pięciu latach przerwy, możesz skorzystać z tzw. ulgi na start, dzięki czemu przez pół roku nie będziesz opłacać składek ZUS na ubezpieczenia społeczne.

        7. Brak rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego

        Jeśli przysługuje Ci prawo do zastosowania ulgi na start, będziesz korzystać ze zwolnienia od konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jednak wciąż będziesz opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym musisz pamiętać o bezwzględnym obowiązku rejestracji do ZUS w tym zakresie.

        Ulga na start nie zwalnia Cię bowiem z konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym niezarejestrowanie się do niego będzie niedopełnieniem ciążącego na Tobie obowiązku. Na rejestrację do ubezpieczenia zdrowotnego masz 7 dni od momentu rejestracji działalności gospodarczej.

         8. Rejestracja do ubezpieczeń społecznych w przypadku chęci korzystania z ulgi na start

         W przypadku prawa do korzystania z ulgi na start, lecz złożenia do ZUS zgłoszenia ZUS ZUA, poza ubezpieczeniem zdrowotnym zgłosisz się również do ubezpieczeń społecznych.

         W takiej sytuacji będziesz zobowiązany do opłacania dodatkowo składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zgłaszając się do nich, rezygnujesz z prawa do ulgi na start. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych będzie zgodne z prawem, jednak pozbawi Cię możliwości korzystania z ulgi.

          9. Korzystanie z ulgi na start mimo braku prawa do niej

          Jeżeli nie jesteś objęty żadnym innym tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie przysługuje Ci praw do korzystania z ulgi na start, musisz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenie się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego będzie w takim przypadku błędem. Aby dowiedzieć się, w jakim przypadku będziesz mógł skorzystać z ulg w ZUS przeczytaj nasz artykuł Działalność nierejestrowana i preferencyjny ZUS.

           10. Błędny kod tytułu ubezpieczenia

           Wśród błędów pojawiających się przy rejestracji do ZUS można wymienić również podanie błędnego kodu tytułu ubezpieczenia. Każdy kod składa się z sześciu cyfr. Podanie błędnego kodu może wiązać się z koniecznością wyrejestrowania z ubezpieczeń i ponownego zgłoszenia do nich – tym razem z poprawnym kodem.

            Podsumowanie

            Wymienione w tym artykule problemy, to tylko najpoważniejsze sytuacje, do jakich mogą doprowadzić błędy we wnioskach rejestracyjnych do CEIDG, VAT i ZUS. Wymienione tu przykłady nie wyczerpują jednak wszystkich możliwych problemów.

            Zadzwoń do nas, przedstaw nam swoją sytuację, a my postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej przeprowadzamy bezpłatnie dla osób, które skorzystają z naszej obsługi księgowej.

            Nasi konsultanci powiedzą Ci, co będzie konieczne do założenia działalności, a podczas całego procesu pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności. Z nami zdecydowanie zmniejszysz ryzyko popełnienia błędu, oszczędzając swoje pieniądze i czas. Jeśli więc myślisz o założeniu firmy, napisz do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację.

             Masz pytania? Napisz do nas!

             Pole obowiązkowe
             Pole obowiązkowe
             Pole obowiązkowe

             Biuro Rachunkowe

             SOVA Księgowość

             5/5 - (1 vote)
             Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
             Zgoda